อพท. ผนึก มรภ.สงขลา ม.ทักษิณ-องค์กรพันธมิตร จัดประชุมโครงการศึกษาศักยภาพ

อพท. ผนึก มรภ.สงขลา ม.ทักษิณ-องค์กรพันธมิตร จัดประชุมโครงการศึกษาศักยภาพ
Spread the love

อพท. ผนึกคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ม.ทักษิณ-องค์กรพันธมิตร

จัดประชุมโครงการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 

อพท. จับมือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ม.ทักษิณ และ บ.เทสโก้ฯ จัดประชุมโครงการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นพิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 9 ก.ย.64

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ทักษิณ และ บริษัท เทสโก้ จำกัด ขอเรียนเชิญหน่วยงานระดับจังหวัด ภาคีผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน และผู้สนใจด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เข้าร่วมการประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.00-12.30 น. ในช่องทางผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Conference) โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภายในงานยังมีการเสวนา เรื่อง ทิศทางและแนวนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” โดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ตลอดจนการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาและแนวทางพัฒนาโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ (รายจังหวัด) การระดมความคิดเห็นในประเด็นสถานการณ์และความต้องการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่

อพท. ผนึก มรภ.สงขลา ม.ทักษิณ-องค์กรพันธมิตร จัดประชุมโครงการศึกษาศักยภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts