จังหวัดสงขลา กำหนดผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดญะมาอะห์ และละหมาดวันศุกร์

Spread the love

จังหวัดสงขลา กำหนดแนวทางการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดญะมาอะห์ และละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิดให้สอดคล้องกับประกาศของจุฬาราชมนตรี
 
📣🤝 วันนี้ (6 ก.ย. 64) จังหวัดสงขลา แถลงข่าวสถานการณ์การขอความร่วมมือ และรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 “ทางรอดสงขลา ฝ่าวิกฤติโควิด-19” โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา และนายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าว
 
 
📣🤝 นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเกี่ยวกับแนวทางการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด การรายงานสถานการณ์ และการดำเนินงานมาตรการในหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การดำเนินงาน FAI ในโรงงานอำเภอหาดใหญ่ การดำเนินงานศูนย์กักคนเข้าเมืองสะเดา แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำแนะนำของ ศบค. ประเด็นการให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยผ่อนคลายให้สามารถจัดบริการเดินรถข้ามเขตจังหวัด และออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดไปยังพื้นที่อื่นได้ รวมถึงการพิจารณาแนวทางการสับเปลี่ยนกำลังพล การพิจารณาการจัดตั้ง LQ โรงพยาบาลสนาม Community Isolation อีกประเด็นที่สำคัญ คือ การกำหนดแนวทางให้โรงงานดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ และประเมินอย่างเข้มงวด หากประเมินแล้วไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้น
 
 
📣🤝 สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยานักเรียน นักศึกษา รายละ 2,000 บาท จากรัฐบาล โดยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการโอนเงินสำหรับช่วยเหลือค่าเล่าเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษาของจังหวัดสงขลา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยทางโรงเรียนจะ โอนเงินให้กับผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองไปรับเงินสดที่โรงเรียน ซึ่งกำหนดให้โรงเรียนให้บริการผู้ปกครองที่เดินทางไปรับเงิน วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นวันสุดท้าย หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกเดินทางไปรับ หรือมีข้อติดขัดประการใด สามารถโทรศัพท์ไปสอบถาม และแจ้งเหตุจำเป็นได้ที่เบอร์สายด่วน 1579 หรือ 1693 หรือติดต่อที่โรงเรียนนั้นๆ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาโทร 09 5438 6295 , 0 7431 2539 สำหรับนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน ทางรัฐบาลจะดำเนินการโอนเงินให้กับโรงเรียนเริ่มตั้งแต่วันนี้ 6 กันยายน 2564 โดยผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามกับทางโรงเรียนนั้นๆ ขณะเดียวกันโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้ได้มีการดำเนินการขอรับงบประมาณเพื่อเยียวยานักเรียน นักศึกษาแล้ว
 
📣🤝 นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวถึงกรณีประกาศของจุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ประกอบกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้เข้าปรึกษาหารือกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับประกาศดังกล่าว โดยมีมติตามร่างคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่อง “กำหนดแนวทางการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดได้” ดังนี้ ประชากรที่อยู่ในชุมชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป หรือในพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าสามารถผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจได้ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และผู้มาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด ต้องเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 14 วัน คือ วัคซีนชนิดซิโนแวค ครบ 2 เข็ม หรือวัคซีนชนิดไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม หรือวัคซีนชนิดซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม หรือวัคซีนชนิดแอสตร้าเซเนก้า จำนวน 1 เข็ม หรือวัคซีนชนิดแบบไขว้ ครบ 2 เข็ม หรือมีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธี RT-PCR หรือ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือเป็นผู้ที่มีเอกสารรับรองว่าเคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือมีเอกสารรับรองว่าครบกำหนดการกักกันตัวแล้วเป็นเวลา 14 วัน โดยมีเงื่อนไขในการปฏิบัติศาสนกิจ คือ ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ ไม่เกิน 30 นาที และละหมาดวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่อะซานจนกระทั่งเสร็จสิ้นการละหมาด ไม่เกิน 45 นาที ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และประกาศจุฬาราชมนตรีด้วยความเคร่งครัด นอกจากนี้ต้องมีคัดกรองบุคคลด้วย โดยหากในพื้นที่ชุมชน หรือมัสยิดใด พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พิจารณาร่วมกัน หากเห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค หรือไม่มีความพร้อม ให้งดการปฏิบัติศาสนกิจ และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ร่วมกับมัสยิด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และให้ถือปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น หากมีปัญหาอุปสรรค หรือข้อขัดข้อง ให้รายงานผู้ว่าราชการทราบโดยทันที
📣🤝 นอกจากนี้ ปลัดจังหวัดสงขลาได้กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ถึงแม้จะมีมาตรการออกมาบังคับใช้ แต่ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งก็ยังคงเพิ่มขึ้น มีคดีนำสู่ศาลแล้วทั้งหมด 326 คดี รวมผู้ต้องหา 636 คน ถือว่าเป็นจำนวนที่มาก ยิ่งมีการผ่อนปรนมาตรการการรวมกลุ่ม จากเดิม ไม่เกิน 5 คน เป็น ไม่เกิน 25 คน ค่อนข้างเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคมากขึ้น อีกทั้งได้ฝากไปยังพี่น้องประชาชนขอให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะช่วงเวลาเคอร์ฟิว มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
 
📣🤝 ด้าน นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสงขลาวันนี้ (6 ก.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 263 ราย ติดเชื้อในกลุ่มชุมชน 237 ราย กลุ่มโรงงาน 26 ราย พบมากสุดในอำเภอหาดใหญ่ จะนะ และสะเดา ตามลำดับ มีผู้เสียชีวิต 4 ราย สำหรับข้อมูลการดูแลผู้ป่วย มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมด 3,739 คน รับคนสงขลากลับบ้าน รวม 137 ราย รักษาหายกลับบ้านวันนี้ 221 ราย คิดเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดง (อาการเชื้อลงปอดรุนแรง) คิดเป็นร้อยละ 2.01 ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง (มีอาการไอ เจ็บคอ และอื่น ๆ) คิดเป็นเป็นร้อยละ 26.26 และผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย) คิดเป็นร้อยละ 71.37 รองนายแพทย์สาธารณสุขได้กล่าวย้ำให้ระมัดระวัง หากคนในครอบครัวติดเชื้อ ต้องดูแลตัวเอง และป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดมากขึ้น ถึงแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดที่สุด
📣🤝 สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนในจังหวัดสงขลา ขณะนี้มีประชากรได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด 464,171 คน คิดเป็น 721,642 โด๊ส ในกลุ่มผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 52.25 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 48.95 กลุ่มบุคลากรสาธารสุข/อสม. คิดเป็นร้อยละ 94.42 และกลุ่มประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 32.61 อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ลงทะเบียนในสงขลาวัคซีน สามารถลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ “สงขลาวัคซีน” ในส่วนของชุดตรวจ ATK คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีการส่งชุดตรวจมายังจังหวัดสงขลา จากนั้นสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จะดำเนินการกระจายไปยังโรงพยาบาล รพ.สต. คลินิก ร้านยา หรือสถานพยาบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยวิธีการรับชุดตรวจให้แจ้งกับสถานที่ที่ไปรับชุดตรวจว่า มีความเสี่ยงอย่างไร ซึ่งจะได้รับชุดตรวจคนละ 2 ชุด ให้ตรวจ 2 ครั้งห่างกัน 5 วัน หากพบว่าติดเชื้อให้แจ้งกลับไปยังโรงพยาบาล ร้านขายยา หรือสถานที่ ที่ได้รับชุดตรวจมา จากนั้นจะมีการประสานงานไปยังสาธารณสุข เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts