สภาสีเขียวแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 2

Spread the love

7 สิงหาคม 2560     ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมสภาสีเขียวแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 2  และการประชุมสัมมนาเรื่องเมืองสีเขียวระดับนานาชาติแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อทบทวน ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อน การดำเนินกิจกรรม การพัฒนาเมืองสีเขียว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-T)


โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดาโต๊ะ ซรี อุตะมะ อินจีเนียร์ ฮัจยี อิดริส บิน ฮัจยี ฮารูน มุขมนตรีแห่งรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ร่วมด้วย ท่านตรีโยโก จัทมีโก กงศุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองมุขมมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนระดับอาวุโสของตัวแทนเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย เข้าร่วมประชุม
โดยการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสีเขียว โดยการดำเนินโครงการนำร่องในจังหวัดสงขลา คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ และ เทศบาลนครสงขลา ให้ประสบสำเร็จภายใต้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว หรือ จีแค๊ปส์ และมีความประสงค์ที่จะให้มีการขยายขอบเขตดำเนินการ ให้ไปยังเมืองอื่นทุกเมือง ทั่วประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมา การดำเนินการของเทศบาลนครสงขลา และ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในหลายโครงการ เช่น ระบบป้องกันและเตือนภัยน้ำท่วม การจัดการน้ำเสียครบวงจร แผนลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งการรื้อฟื้นความคิดอ่านการสร้างระบบราง เพื่อลดพลังงานที่ใช้ในภาคการขนส่ง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองแนวทางการขับเคลื่อนของผู้นำ IMT-GT อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีนี้ จังหวัดสงขลา โดยเทศบาลนครสงขลาได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ให้เป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพในการเป็นเมืองมรดกโลกให้ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำการจัดการการใช้ประโยชน์จากนิเวศน์ที่โดดเด่นของเมืองจากอัตลักษณ์การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และจากการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แข็งแกร่ง ด้วยการสนับสนุนของสถาบันการศึกษาต่างๆมากมายในพื้นที่
และในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการนำของดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้แสดงเจตจำนงค์ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียวเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการขับเคลื่อนด้วยหลักการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวของเมือง การส่งเสริมโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการมุ่งมั่นในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่เมืองสีเขียว เมืองคาร์บอนต่ำ และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2570 ดังนี้
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองจาก 36 % เป็น 40 % ในปี พ.ศ. 2570
2. ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมืองลง 10 % เทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตามปกติ หรือ BAU (Business as Usual) ในปี พ.ศ. 2563
3. ลดการใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2570 และการใช้พลังงานทดแทนอย่างน้อย 10 MW ในปี พ.ศ. 2563
4. ลดการเสียชีวิตจากอุทกภัยร้อยละ 80 และมูลค่าการเสียหายลดลงร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2563 (เมื่อเทียบกับการเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ. 2553)
5. มีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs จำนวน 3 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและชุมชนมีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) เป้าหมายที่ 13 การดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (Climate Action) เป้าหมาย 17 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดำเนินงานและสร้างความร่วมมือทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnership for the Goals) ในปี พ.ศ. 2570

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts