ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์อัจฉริยะแสดงผลผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์อัจฉริยะแสดงผลผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
Spread the love

 

ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์อัจฉริยะแสดงผลผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับเตรียมผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์อัจฉริยะแสดงผลผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณผลิตเครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์อัจฉริยะโดยแสดงผลผ่านแอพพลิเคชัน Blynk บนสมาร์ท โฟนและ แอพพลิเคชันสําหรับเตรียมผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ สําหรับชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์อัจฉริยะแสดงผลผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

                ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการทําความสะอาดมีราคาสูงขึ้นมากจากปริมาณความต้องการที่สูง อันเป็นผลโดยตรงจากมาตรการ D-M-H-T-T โดยตัวอักษร D ย่อมา จาก Distancing ซึ่งหมายถึง การเว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น ตัวอักษร M ย่อ มาจาก Mask wearing ซึ่งหมายถึง การสวมหน้ากากหน้ากากอนามัยตลอดเวลาตัวอักษร H ย่อมา จาก Hand washing ซึ่งหมายถึง การล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง เพียงพอ ตัวอักษร T ย่อมาจาก Testing ซึ่งหมายถึง การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจหาเชื้อ โควิด – 19 (เฉพาะกรณี) และตัวอักษร T ตัวสุดท้ายย่อมาจาก Thaichana

ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์อัจฉริยะแสดงผลผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

               ดังนั้นองค์กรและหน่วยงานรวมถึงคนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จึงมีการจัดเตรียมแอลกอฮอล์สําหรับทําความ สะอาดมือด้วยตนเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัส ต้องคํานึงถึงระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือ ซึ่งผู้จัดเตรียม จําเป็นต้องทราบเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นที่แน่นอนเริ่มต้นของแอลกอฮอล์ก่อนทําการเตรียม แอลกอฮอล์ เพื่อให้แอลกอฮอล์ล้างมือที่เตรียมได้นั้นมีความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อได้ และในกระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สําหรับทําความสะอาดมือนั้นค่อนข้างมีขั้นตอนที่ ซับซ้อน ทําให้ในกระบวนการเตรียมนั้นอาจจะให้เกิดความผิดพลาด ส่งผลให้เมื่อนํามาใช้ อาจจะทําให้ไม่สามารถกําจัดเชื้อไวรัสออกไปได้ นอกจากนี้ยังทําให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังและ ร่างกายอีกด้วย

ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์อัจฉริยะแสดงผลผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

              อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะที่ปรึกษาหลักของงานวิจัยครั้งนี้ ให้ข้อมูลว่า คณะผู้ประดิษฐ์ได้ออกแบบและสร้างเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณสําหรับแอลกอฮอล์ ก่อนการใช้เตรียมเป็นแอลกอฮอลล์เพื่อทําความสะอาดมือ ด้วย เทคนิคการวิเคราะห์ทางความร้อน ด้วยตัวตรวจวัดอุณหภูมิแบบดิจิตัล (Digital Thermo sensor) เพื่อการติดตามเส้นกราฟการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกับเวลาขณะให้ความร้อนกับแอลกอฮอล์ตัวอย่าง ทําให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้แบบต่อเนื่อง ที่ควบคุมและ ประมวลผลด้วยชุดคําสั่งบนบอร์ด Arduino ที่สามารถระบุชนิดและความเข้มของแอลกอฮอลล์ ตัวอย่างได้ ทั้งนี้ชุดเครื่องมือมาพร้อมเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย IoT สามารถแสดงผลการ วิเคราะห์ผ่านแอพลิเคชั่น Blynk บน Smart phone ชุดเครื่องมือมีความกะทัดรัด พกพาสะดวก ใช้ งานง่าย ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถ เตรียมแอลกอฮอลล์ทําความสะอาดมือได้สะดวกยิ่งขึ้น คณะผู้ประดิษฐ์จึงออกแบบและสร้าง แอปพลิชั่น TSU Alcohol preparation ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถ เตรียมแอลกอฮอล์สําหรับทําความสะอาดมือ ให้มีเปอร์เซนต์ความเข้มข้นและปริมาตรตามความต้องการ ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา ทําให้ชุดเครื่องมือเหมาะกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการทุกขนาด เพื่อใช้ในการเตรียม แอลกอฮอล์ล้างมือที่มีคุณภาพและปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายของ หน่วยงานจากการซื้อแอลกออล์กอฮอล์ล้างมือสําเร็จรูป นอกจากนี้เครื่องมือยังสามารถบูรณา การใช้สําหรับการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ในยุค New normal ในการเรียนการสอน ปฏิบัติการเรื่องของเหลวและสารละลายได้ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสามารถติดตามผลการทดลองได้แบบ real time บทสมาร์ทโฟน เหมาะกับการเรียนการสอน ในยุค Disruption

ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์อัจฉริยะแสดงผลผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

             สำหรับทีมคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือ ประกอบด้วย นางสาวสุชัชญา รองเดช, นางสาวสุกัญนิกา สนแสง,นายธนธิป ภูมิศรี, นางสาวสิริมา สามารถ, นายอิมรอน หูเขียว นางสาวสุณิฌา รักษาศรี, โดยมี อาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี และ นายศุภกร กตาธิการกุล เป็นที่ปรึกษา ซึ่งผลงานเครื่องวิเคราะห์ชนิดของแอลกอฮอล์อย่างง่าย พร้อมอุปกรณ์ควบคุม Internet of Things (IoT) แสดงผลบนสมาร์ทโฟน ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2563 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ระหว่างวันที่  2-6 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ และได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดและจัดแสดง โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2021 (I – New Gen Award 2021)  ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564   ณ Event Hall 99 – 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ และเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนวัตกรรมในงาน E-NNOVATE 2021 International Invention & Innovation Show ณ สาธารณรัฐโปแลนด์  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564 ที่กำลังจะมาถึง 

ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์อัจฉริยะแสดงผลผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts