3 ฝ่าย ร่วมแถลงผลการดำเนินงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

3 ฝ่าย ร่วมแถลงผลการดำเนินงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
Spread the love

 

 

3 ฝ่าย ร่วมแถลงผลการดำเนินงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

พร้อมชี้แจงแนวทางเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.

 

วันที่ 30 มีนาคม 2564  ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมแถลงความก้าวหน้าด้านการพัฒนา รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 พร้อมด้วย พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจ จชต. ได้ร่วมชี้แจงสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยมี  หน่วยเฉพาะกิจหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ภาค 4 สน. ผู้แทน ศอ.บต. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วม

3 ฝ่าย ร่วมแถลงผลการดำเนินงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

โอกาสนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  กล่าวถึงภาพรวมขณะนี้ว่า สถานการณ์ในพื้นที่ จชต. ดีขึ้น ถึงแม้จะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ แต่สิ่งที่สัมผัสได้คือความหวาดระแวงความกังวลต่างๆ คลายตัวลง เริ่มเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นสัญญาณที่ชี้ว่าสถานการณ์เริ่มคลายตัว จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ระบาด  เป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักโดยการนำของแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจ จชต. รวมถึงส่วนราชการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อน  ซึ่ง ศอ.บต. มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการทำงาน มีความมุ่งหมายคือการพัฒนาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เช่นเดียวพี่น้องประชาชนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  และเสริมความมั่นคง พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม ปรับระบบการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล

 โดยเฉพาะการเสริมความมั่นคง  โดยมีสภาสันติสุขตําบลในการเข้าถึงปัญหาต่างๆ ของประชาชน หรือการเสริมความมั่นคงด้านการอำนวยความเป็นธรรมหรือคลายทุกข์ที่ต้นทาง ด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง อาทิ ปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน ปัญหายาเสพติด ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลักดันให้มีโรงงานแปรรูปมะพร้าวครบวงจร ในพื้นที่เมืองต้นแบบอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี การส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ การพัฒนาระบบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าโดยรถไฟ การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน และด้านการพัฒนาคุณชีวิตของกลุ่มคนเปราะบาง สำหรับโครงการบูรณาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 12 กระทรวงและ 1 หน่วยงาน  ซึ่งในขณะนี้ทุกส่วนราชการกำลังที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่แม้เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังไม่หมดไป แต่พื้นที่กำลังพัฒนาเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

3 ฝ่าย ร่วมแถลงผลการดำเนินงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ด้าน พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ กล่าวว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นการปฏิบัติงานในการสานต่อนโยบายจากอดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ในการแก้ไขปัญหา จชต. ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมงานด้านความมั่นคงการเสริมสร้างความเข้าใจและการพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางการปกครองตามอำนาจรัฐในการแก้ไขปัญหาให้ความสำคัญกับงานด้านสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างความเข้าใจกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยในห้วงที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น การก่อเหตุความรุนแรงลดลง พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหันมาช่วยกันอนุรักษ์และร่วมกันรักษาป่าไม้ ที่อยู่ในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป

3 ฝ่าย ร่วมแถลงผลการดำเนินงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ กล่าวว่า ด้านการบังคับใช้กฎหมาย กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูแลเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาเหตุความมั่นคงเกิดขึ้นทั้งหมด 36 เหตุ และเหตุก่อกวนเกิดขึ้น 38 เหตุ ลดลงจากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว 10 เหตุการณ์  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในการขับเคลื่อน สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts