นายกฤษฎา บุญราช สั่งการด่วนที่สุด ถึงนายกเหล่ากาชาดทุกจังหวัด รณรงค์เชิงรุก บริจาคโลหิต

นายกฤษฎา บุญราช
Spread the love

ผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สั่งการด่วนที่สุดถึงนายกเหล่ากาชาดทุกจังหวัดรณรงค์เชิงรุกเชิญชวนการบริจาคโลหิตนอกเหนือจากแผนประจำภายใต้มาตรการโควิด-19

นายกฤษฎา บุญราช ผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริจาคโลหิตของประชาชนที่มีต่อสภากาชาดไทยนั้น สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศรณรงค์เชิญชวนการบริจาคโลหิตนอกเหนือจากแผนประจำภายใต้มาตรการโควิด-19 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นหน่วยประสานงานการรับบริจาคโลหิตในส่วนภูมิภาคให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12 ภาค รวมทั้งเครือข่าย

 

  นายกฤษฎา บุญราช
👉 จึงขอให้นายกเหล่ากาชาดได้พิจารณากำหนดแนวทางการรณรงค์เป็นกรณีพิเศษมากกว่าแผนการรับบริจาคโลหิตปกติของเหล่ากาชาดจังหวัดโดยเชิญชวนการบริจาคโลหิตและการทำความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการบริจาคโลหิตตามแนวทางที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้กำหนดไว้ เช่น การจัดสถานที่รับบริจาคที่มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การบริการเจล/แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าสถานที่บริจาค/การบริการมอบหน้ากากอนามัย การตรวจคัดกรองผู้มาบริจาค เป็นต้น สำหรับเป้าหมายประชาชนผู้มาบริจาคโลหิต นั้น ทราบว่ากองทัพบกได้แจ้งหน่วยงานต่างๆในสังกัดให้จัดกำลังพลมาบริจาคโลหิตด้วยแล้ว
👉 จึงให้เหล่ากาชาดจังหวัดได้ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ด้วย รวมทั้งให้เชิญชวนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ อาทิ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ผู้บริหารองค์กรอิสระ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดกลุ่มสมาชิกอาสารักษาดินแดน(อส.)ในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา กศน.นักศึกษาวิชาทหาร(รด.) สมาชิกหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด มูลนิธิองค์การกุศล กลุ่มแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ปลอดจากโรคและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กลุ่มประชาชนทั่วไปหรือสมาชิกจิตอาสา เป็นต้น ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดใดมีงบประมาณเพียงพออาจจัดสิ่งของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเพื่อตอบแทนกลุ่มผู้มาบริจาคโลหิตด้วยก็ได้……

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts