ผ้าทอล่องมุด

Spread the love

   
  วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น B ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดกิจกรรม สีสันผ้าทอล่องมุด และผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ ผ้าทอล่องมุด ข้าวช่อขิง น้ำผึ้งโพรง กาแฟสะบ้าย้อย แป้งกล้วย สมุนไพร หัตถกรรมลูกปัด เครื่องจักรสาน ฯลฯ
พร้อมกันนี้ได้จัดการเดินแบบแฟชั่นโชว์ ผ้าล่องมุด จากนางแบบกิตติมศักดิ์หาดใหญ่ โดยมี นายอำพล พงศสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา    นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ก็ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ให้การต้อนรับ โดยนางวดีวรรณ จันทรัศมี กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์  ร่วมงานเสวนาและเดินแบบกิตติศักดิ์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี อุทัยหอม อาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากที่คณะผู้วิจัยได้ไปทำการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ชมุชนทาง อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ ฯลฯ พบว่า “ผ้าทอล่องมุด” เป็นศิลปหัตถกรรมงานทอที่มีเสน่ห์ ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สั่งสม บ่มเพาะพัฒนาการการทอจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นเอกลักษณ์ ของ ท้องถิ่น
 
 
คณะผู้วิจัยฯ ผู้สนับสนุนโครงการภาคประชาชน และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบ แปรรูป ผลิตภัณฑ์ผ้าทอล่องมุดให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากสำหรับการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป ซึ่งทางกลุ่มผู้ทอผ้าสามารถดำเนินการผลิตได้ด้วยตนเอง อาทิ ชุดเดรสลำลอง กระเป๋า หมวก การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการชุดนี้นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มทอผ้าและชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในการสืบสานอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมงานผ้าทอลุ่องมุด ให้คงอยู่ต่อไป
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts