ม.ทักษิณ ยกระดับทักษะและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณาจารย์มหาวิทยาลัย

Spread the love

ม.ทักษิณ ยกระดับทักษะและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณาจารย์มหาวิทยาลัย

   มหาวิทยาลัยทักษิณ อบรมทางวิชาการหลักสูตรเทคนิคการเตรียมผลงานอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับคณาจารย์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตรเทคนิคการเตรียมผลงานอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติสูงสุดจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  จันทรศร ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นวิทยากรหลัก ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ คุณค่าและการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ เพื่อการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการและการสร้างมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตสู่สังคม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศดานนท์  วัตตธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และนางสาวเพ็ญฉาย  กุลโชติ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยายและเสวนาในหัวข้อหลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคการเตรียมผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า การจัดอบรมทางวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ (1) เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการ และ (2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ต้องเร่งยกระดับทักษะ (upskill) และเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่มุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหนาของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การอบรมทางวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมหลากหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และมหาวิทยาลัยทักษิณ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts