ศอ.บต. ส่งเสริมเยาวชนปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการ  “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน”

Spread the love

“จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี” ศอ.บต. ส่งเสริมเยาวชนปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการ

 “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” เพื่ออาหารกลางวัน และสร้างรายได้แก่ครอบครัว

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาทุกมิติ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียน  จึงได้สนับสนุนให้เกิดโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน”  เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการกินผักให้เพียงพอในแต่ละวัน

โครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กกินผักในแต่ละมื้อให้มากขึ้น และให้เด็ก ๆ ได้กินผักที่ปลอดภัยไร้สารเคมีปนเปื้อน รวมถึงส่งเสริมให้มีการปลูกผักอินทรีย์เพื่อบริโภคในโรงเรียน และนำความรู้กลับมาปลูกผักกินเองในครัวเรือน เพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน และสามารถนำผักที่ปลูกไปขายที่ตลอดได้อีกด้วย เช่นเดียวกันกับเด็กหญิงรอฮานา ดาหะยอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ที่ได้นำความรู้ประสบการณ์การปลูกผักจากที่โรงเรียน และมาต่อยอดสู่ครอบครัว โดยใช้แนวทางพระราชดำริ ของโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” สู่พื้นฐานงานอาชีพ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริมขยายผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” เพื่อมุ่งเน้นการลดสารเคมีในการเกษตรและทำให้ทั่วถึงประชาชนทุกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เด็กหญิงรอฮานา ดาหะยอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปะแต หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวความรู้สึกที่ได้รับความรู้จากโครงการนี้ว่า ตนเองและเพื่อน ๆ อีกหลายสิบคนดีใจมากที่มีโครงการฯ นี้ เพราะทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้เวลาช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวันจะมาดูแลแปลงเกษตร ทุกคนจะรับผิดชอบงานของแต่ละคน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจดูแลแปลงเกษตรที่โรงเรียนแล้วจะนำเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนแจก กลับมาปลูกที่บ้าน โดยใช้พื้นที่บริเวรรอบ ๆ ของบ้านทำเป็นแปลงเกษตรย่อม ๆ โดยมีพ่อและแม่ ตลอดจนพี่น้อง มาร่วมช่วยกันปลูกผักด้วย และเมื่อผักได้เติมโตเต็มที่แล้วก็นำมาทำกับข้าว บางทีเมื่อผักมีเยอะก็จะนำไปขายที่ตลาด และแจกเพื่อนบ้านอีกด้วย ถือเป็นประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก

สำหรับ โครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” สู่พื้นฐานงานอาชีพ ดำเนินการขึ้นเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนมีอาหารเช้าและอาหารกลางวันได้รับประทานอย่างปลอดภัย ลดรายจ่าย พร้อมพัฒนาโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร เป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัยสำหรับนักเรียน ขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับเด็กในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังสอนควบคู่ไปกับการเกษตรแบบดั้งเดิม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตั้งเป้าหมายที่จะขยายองค์ความรู้ไปถึงโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนของเด็กนักเรียนให้ได้มากที่สุดต่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts