“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

Spread the love

                 วันนี้ (14 พ.ย.63) นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563 ที่ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  โดยประธานในพิธีนำทุกภาคส่วนวางพานพุ่มดอกไม้สดสีเหลืองต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายสักการะและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

          สำหรับวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวง เพื่อบรรเทาทุกข์แก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้วอย่างสัมฤทธิ์ผล และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย

 

          โครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้น ยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในอีกหลายประเทศได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการนำเทคนิคและวิธีการทำฝนหลวง ตามตำราฝนหลวงพระราชทานไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตัวเอง ซึ่งถือได้ว่าโครงการพระราชดำริฝนหลวง นับเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและคนทั่วโลก

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว         /     อรรคพงษ์ – จิรพัฒน์ /ภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts