เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

Spread the love

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน
.
      วันนี้  3 พฤศจิกายน 2563  ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมกันเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เนื่องจากขณะนี้ภาคใต้เข้าสู่ฤดูมรสุมแล้ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
      จากนั้นได้ทำการซ้อมแผนฯ โดยการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ประสบเหตุตกน้ำ และผู้อพยพ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ณ ท่าน้ำศาลาลุงทอง ริมคลองอู่ตะเภา
 
.
       สำหรับการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน โดยการบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดภายในเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

 
.
       โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการในการป้องกัน ช่วยเหลือ และฟื้นฟู เมื่อเกิดอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่   ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะอำนวยการขึ้น ในการเป็นศูนย์กลางติดต่อ สื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน และนอกพื้นที่ ตลอดจนการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงนช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ทั้งการติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำในคลองสายหลัก การบริหารการจัดการน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังประสบเหตุ และการฟื้นฟูเยียวยา ซึ่งได้แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเตรียมการป้องกันฯ ฝ่ายปฏิบัติการฯ และฝ่ายฟื้นบูรณะ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
.
         นอกจากนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ ยังดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ในการจัดตั้งเป็นศูนย์อพยพทั้ง 5 ศูนย์ ดังนี้
พื้นที่เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) และโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
พื้นที่เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
พื้นที่เขต 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
พื้นที่เขต 4 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)
.
        และได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดตั้งบ้านพี่เลี้ยง จำนวน 111 หลัง ครอบคลุมทั้ง 4 เขต ซึ่งสามารถรองรับผู้อศัยได้ถึง 1,918 คน การจัดเตรียมสถานที่จอดรถในสภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ ขนย้ายในพื้นที่ทั้ง 4 เขต จำนวน 149 ราย รวมถึงการจัดเตรียมเจ้าหน้ที่ปฏิบัติการชุดสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค และเครื่องมือ/อุปกรณ์ช่วยเหลือสำคัญรองรับภาวะวิกฤต หากเกิดเหตุอุทกภัยหรือสถานการณ์คับขันต่างๆ อาทิ เจ็ทสกี 4 สำ , เรือท้องแบน 13 ลำ , รถกู้ภัย รถบรรทุก รถตักหน้าขุดหลัง , กระสอบทราย จำนวน 100,000 ถุง เป็นต้น
.
         ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน และติดตามข้อมูลข่าวสาร และการเฝ้ระวังสถานการณ์อุทกภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ 074-200005-7 , สายด่วนสองแสน 074-200000 , เว็บไซต์ติดตามระดับน้ำแบบเรียลไทม์จากกล้อง CCTV ที่ www.hatyaicity.go.th , www.hatyaicityclimate.org และที่ www.hatyaicity.iot.in.th สำหรับติดตามระดับน้ำจากสถานีสูบน้ำ
รวมทั้งป้ายเตือนอุทกภัย จำนวน 12 จุด และเครือข่ายเสียงตามสายวิทยุชุมชน จำนวน 29 ชุมชน
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts