เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาสที่3 ปี 2563

Spread the love

เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาสที่3 ปี 2563

             ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 หดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกร ทำให้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้น นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวสูง สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น ด้านอุปสงค์ต่างประเทศฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัว และการผลิตในบางหมวดสินค้าปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมหดตัวจากหมวดยางพาราแปรรูปเป็นสำคัญ สำหรับภาคท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงหดตัวสูง อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวในประเทศทยอยฟื้นตัว ผลดีจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ

            ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากราคาพลังงานเป็นสำคัญ โดยราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าไฟฟ้าและน้ำประปากลับเข้าสู่อัตราปกติ หลังสิ้นสุดมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19
            รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้
            การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองในประเทศเป็นสำคัญ ประกอบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภค รวมถึงรายได้เกษตรกรปรับดีขึ้น จึงช่วยพยุงกำลังซื้อได้บางส่วน ทั้งนี้ การใช้จ่ายสินค้าหดตัวน้อยลงในเกือบทุกหมวดการใช้จ่ายโดยเฉพาะหมวดบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย และหมวดยานยนต์ที่ได้รับอานิสงส์จากความต้องการซื้อรถของผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังมีตั้งแต่ช่วง COVID-19 ประกอบกับโรงงานผลิตรถเริ่มกลับมาผลิตและส่งมอบได้ปกตินอกจากนี้ การใช้จ่ายหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันปรับดีขึ้นเช่นกัน


            ด้านผลผลิตเกษตร หดตัวจากไตรมาสก่อน โดยผลผลิตยางพารายังคงหดตัว จากฝนที่ตกชุกกว่าปีก่อนและขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ประกอบกับผลผลิตปาล์มน้ำมันกลับมาหดตัว จากผลกระทบของภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่ผลผลิตกุ้งขาวกลับมาหดตัวเช่นกัน จากความผันผวนด้านราคาในช่วงก่อนหน้าที่มี
การระบาดของ COVID-19 รุนแรง เกษตรกรจึงลดการลงลูกกุ้ง อย่างไรก็ดี ราคาสินค้าเกษตรขยายตัวดีในทุกสินค้าหลัก ตามปริมาณผลผลิตที่ลดลง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวจากไตรมาสก่อน


            การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวสูงจากไตรมาสก่อน ตามรายจ่ายลงทุนที่กลับมาขยายตัวสูง จากการเบิกจ่ายของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน รวมถึงการเบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นส าคัญ ขณะที่รายจ่ายประจำหดตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวดี ตาม
การเบิกจ่ายที่ลดลงในหมวดงบรายจ่ายอื่น ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐตลอดปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 2.7 ตามการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ลดลงเป็นสำคัญ

            การลงทุนภาคเอกชน ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยการนำเข้าสินค้าทุนกลับมาขยายตัวเล็กน้อย ตามการนำเข้าเครื่องจักรของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปและถุงมือยาง สอดคล้องกับภาวะการผลิตในอุตสาหกรรมดังกล่าว ด้านการลงทุนในภาคก่อสร้างปรับดีขึ้นเช่นกัน สะท้อนจากมูลค่าการจำหน่าย
เครื่องจักรในประเทศในหมวดเครื่องจักรและวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง สอดคล้องกับปริมาณจำหน่ายปูนที่กลับมาขยายตัว เช่นเดียวกับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังขยายตัวได้ แม้จะชะลอลง จากความต้องการซื้อที่ยังมีอยู่


           มูลค่าการส่งออกสินค้า กลับมาขยายตัวจากไตรมาสก่อน จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ในต่างประเทศ ส่งผลต่อเนื่องให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมในหลายหมวดปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะไม้ยางพาราแปรรูป และถุงมือยางอย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมกลับมาหดตัวจากไตรมาสก่อน ตามการผลิตยางพาราแปรรูปที่ลดลงเป็นสำคัญ เนื่องจากมีการเร่งผลิตและส่งสินค้าที่เป็นคำสั่งซื้อตกค้างตั้งแต่ช่วงก่อน COVID-19 ไปแล้วในไตรมาสก่อนหน้า ทั้งน้ำยางข้น และยางผสมสารเคมี 

           จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวสูงต่อเนื่อง เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวในประเทศทยอยฟื้นตัว โดยได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ รวมถึงมีวันหยุดยาวหลายช่วงเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ติดลบน้อยลงอยู่ที่ร้อยละ -1.44 จากราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าไฟฟ้าและน้ำประปากลับเข้าสู่อัตราปกติ หลังสิ้นสุดมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 ส่วนหนึ่งสะท้อนจากผู้ว่างงานในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน

          ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนโดยขยายตัวทั้งเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งมาจากสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts