มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมเปิดตัว มาตราการลดหย่อนภาษี 250% 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมเปิดตัว มาตราการลดหย่อนภาษี 250% 
Spread the love

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมเปิดตัว มาตราการลดหย่อนภาษี 250%  หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง

 

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ก่อตั้งมาจนปัจจุบันปีที่ 27 เรามุ่งมั่นในการพัฒนากำลังคนขั้นสูง  สู่การขับเคลื่อน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร หรือ I-IPOD เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแก่องค์กร การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพขององค์กร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการทำงานที่ผ่านมาร่วมกับ Depa ในโครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Mini Transformation Voucher) เพื่อสนับสนุนให้ SMEs และเกษตรกรไทย ให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับการรับรองหลักสูตรและรับรองสถานฝึกอบรม เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากเดิมร้อยละ 100 เพิ่มเป็นร้อยละ 250 สำหรับการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร    ด้านเทคโนโลยี จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยทุกหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ           ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรทั้งระดับปฏิบัติการ และระดับผู้บริหาร ได้แก่

  • หลักสูตรผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล Digital & Innovative Leadership
  • หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในยุคดิจิทัล Human Resource and Organization Development in Digital Age.
  • หลักสูตรการเป็นพลเมืองดิจิทัล Digital Literacy for Community
  • หลักสูตร Power BI Desktop for Business Analytics

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรของท่านทั้ง Re-skill และ Up-skill  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผมเชื่อว่าความร่วมมือของทุกองค์กรพันธมิตร จะช่วยสร้างความสำเร็จของมาตรการส่งเสริมพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics