” ปรับโฉมใหม่ ถนนเสน่หานุสรณ์ ”    โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเสน่หานุสรณ์ ตั้งแต่ถนนธรรมนูญวิถีถึงถนนประชาธิปัตย์

Spread the love

” ปรับโฉมใหม่ ถนนเสน่หานุสรณ์ ”    โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเสน่หานุสรณ์ ตั้งแต่ถนนธรรมนูญวิถีถึงถนนประชาธิปัตย์
.
เนื่องจากเดิมถนนบริเวณนี้เกิดความชำรุด เสียหาย ทำให้การจราจรยากลำบาก เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเสน่หานุสรณ์ ตั้งแต่ถนนธรรมนูญวิถีถึงถนนประชาธิปัตย์ ใช้งบประมาณ 6,200,000 บาท ซึ่งในการดำเนินโครงการนั้นได้มีการประชุมด้านการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอก โดยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการดังกล่าว พบว่าประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการนี้ โดยขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย


.
1) งานรื้อถอนพื้นตัวหนอนเดิมพร้อมขนเก็บ งานรื้อผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม พร้อมบดอัดแน่น
2) งานก่อสร้างพื้นทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร
3) งานปูหินแกรนิต ขนาด 0.10 x 0.10 เมตร หนา 0.05 เมตร


.
โดยจะทำการปิดการจราจรช่วงที่ดำเนินการรื้อถอนและก่อสร้างพื้นทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 – ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นจะดำเนินการปูหินแกรนิต และจะดำเนินการเปิดการจารจรบางส่วนเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการฯแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปกติ และเกิดความสะดวกมากขึ้น


.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้จัดการโครงการฯ :
นายสารัตน์ เรืองสรี โทร 098-1295168
ผู้ควบคุมงาน :
นายอภินันท์ สารีร๊ะ โทร 061-8768366
ผู้ควบคุมงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ :
นายอาทิตย์ แก้วสุวรรณ 081-5997980
นายวิทวัฒน์ ภักดี 089-2974950

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts