จังหวัดสงขลา เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ “โครงการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (CAMP 35)”

Spread the love

จังหวัดสงขลา บูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ “โครงการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (CAMP 35)” พร้อมติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดอย่างจริงจัง และเกิดผลเป็นรูปธรรม

     วันนี้ (ก.ย. 63) ณ กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 15 (ค่ายลพบุรีราเมศวร์) ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (CAMP 35) จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 โดยมี นายสุริยา สารสิทธิ์ รองหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายอำเภอ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา สำนักงาน ป.ป.ส กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 15 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา สถานีตำรวจภูธรเทพา สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน และเยาวชนค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (CAMP 35) เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะเร่งรัดการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และ ปลายทาง ให้บังเกิดผลอย่างชัดเจน และให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ที่จะลดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างมีนัยสำคัญ

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (CAMP 35) ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ กันยายน 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยยาเสพติดในระดับผู้ติดยาเสพติดจากพื้นที่ของอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 60 คน เข้าสู่กระบวนการบำบัดในระบบค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (CAMP 35) ตามมาตรฐานทางการแพทย์ ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา จำนวน 35 วัน ทำให้ชาวค่ายมีร่างกายที่แข็งแรง และมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง ออกไปเป็นคนดีของชุมชน สังคมและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

นอกจากนี้ จังหวัดสงขลาได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสงขลา ทั้งมาตรการด้านการป้องกันการปราบปรามการบำบัดรักษา และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดอย่างจริงจัง และเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งชาวค่าย (Camp 35) นับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และได้ตระหนักดีว่าปัญหายาเสพติดเป็นทุกข์ของพี่น้องในพื้นที่ที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรกและต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts