การประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่

การประชุมประชาคมท้องถิ่น
Spread the love

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนและกรรมการชุมชน ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
โดยวางวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ เช่น
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พร้อมมีจัดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนำเสนอและสรุปประเด็นปัญหาความต้องการของแต่ละกลุ่ม
การจัดการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ตัวแทนภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนจากเขตการเลือกตั้งที่ 2 และ 3 อสม. ผู้แทนกลุ่มสตรี ตัวแทนสมาคมชมรมต่างๆในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน

การประชุมประชาคมท้องถิ่น
การประชุมประชาคม

img_0033 img_0035 img_0039 img_0040 img_0042 img_0043 img_0051

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics