สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดสัมมนาสื่อมวลชนและศึกษาดูงาน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

Spread the love

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดสัมมนาสื่อมวลชนและศึกษาดูงาน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างภายใต้โครงการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาสื่อมวลชนและศึกษาดูงานโครงการ ที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน


​นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและให้ความเสมอภาคกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั่วทุกภูมิภาคในรูปแบบ
โครงการต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลแต่ละเขตตรวจราชการ ทั้ง 18 เขตทั่วประเทศ รวม 900 ล้านบาท ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลได้บริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่​

สำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอยู่ใน 3 เขตตรวจราชการ แยกเป็น จังหวัดพัทลุงและสงขลาอยู่ในเขตตรวจราชการที่ 5 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดย รองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม

จังหวัดตรังและสตูลอยู่ในเขตตรวจราชการที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดย รองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

จังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและยะลาอยู่ในเขตตรวจราชการที่ 7 ภาคใต้ชายแดน โดย รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ซึ่งทั้ง 3 เขตดังกล่าวนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านรองนายกรัฐมนตรีมาหลายโครงการด้วยกัน อาทิ โครงการก่อสร้างถนน วางท่อระบายน้ำ และสร้างสะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการขุดลอกเหมืองเพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและด้านอื่นๆ โครงการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้เป็นอาหารของคนในพื้นที่ โครงการเมืองต้นแบบการแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของชุมชน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนและมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง เป็นต้น

​สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชน จึงจัดสัมมนาสื่อมวลชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญและแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน” และนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการต่างๆ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เพื่อนำไปขยายผลสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน.

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
วงค์ทิพย์ จันทภาโส: เรียบเรียง
กรกฎาคม 2563

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts