นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 62 ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความมั่นคง และภูมิประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลา

Spread the love

นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 62 ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความมั่นคง และภูมิประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลา

            วันนี้(19 d.8.63) ที่ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา พล.ท.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์  ที่ปรึกษา วปอ.สปท. นำคณะอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 เดินทางมา ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความมั่นคง และศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลา  โดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป

              สำหรับการเดินทางมาศึกษาดูงาน ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 จำนวน 283 คน รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2563 โดยมีกำหนดเดินทางมาถึงจังหวัดสงขลาในวันนี้ 19 กรกฎาคม 63 ซึ่งการเดินทางมาศึกษาดูงาน ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 จะแบ่งออกเป็น สาย ประกอบด้วย สายที่ รับฟังที่มณฑลทหารบกที่ 42  สายที่ รับฟังที่โรงแรมเซนทารา อำเภอหาดใหญ่  และสายที่ รับฟัง ณ ทัพเรือภาคที่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

            โดยร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา และการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการขยายโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ด้านการค้าบริเวณด่านการค้าทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงของประเทศ รวมถึงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            สำหรับการรับฟังบรรยายสรุป ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา เรื่อง ปัญหาความมั่นคงทางทะเล ประกอบด้วย ปัญหาเขตแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน การลักลอบจำหน่ายน้ำมันหลีกเลี่ยงพิธีทางศุลกากร ปัญหายาเสพติด การรุกล้ำน่านน้ำไทยของเรือประมงต่างชาติ การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมง ความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ / ประชา โชคผ่อง    ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts