ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ป่วยพาร์กินสันในการรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ป่วยพาร์กินสันในการรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติด การทรงตัวและเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินให้แก่ผู้ป่วย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (8 ก.ค.63) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ป่วยพาร์กินสันในการรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติด การทรงตัวและเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินให้แก่ผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ ผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ด้วยสภากาชาดไทย โดยศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้พัฒนาไม้เท้าเพื่อช่วยแก้ไขอาการเดินติดขัดของผู้ป่วย โรคพาร์กินสันหรือโรคทางระบบประสาท ที่มีอาการเดินชอยเท้าถี่เป็นช่วง ๆ ก้าวเท้าไม่ออก มีการเดินที่ผิดปกติ หรือสูญเสียการทรงตัว ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยศูนย์เป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน ฯ ได้จัดทำโครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน และใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานนามไม้เท้านี้ว่า ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” เมื่อปี พ.ศ. 2563 และมีวัตถุประสงค์จะมอบ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้แก่ผู้ป่วยโรคดังกล่าวในชุมชนของแต่ละจังหวัด

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย ฯ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ของจังหวัด ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นผู้มีมีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย มีรายได้สุทธิของครอบครัวต่อคน/ต่อปี ไม่เกิน 30,000 บาท หากมีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่มีเหตุผลความจำเป็นสมควรได้รับความช่วยเหลือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ฯ อีกทั้งจะต้องมรใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสันที่แพทย์โรงพยาบาลในสังกัดรัฐออกให้ภายให้ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันรับสมัคร และยินยอมให้ความร่วมมือกับศูนย์พาร์กินสัน ฯ ในการประเมินอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก เมื่อได้รับการร้องขอ

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สงขลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด และรายงานให้สภากาชาดไทย พิจารณาภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และทางเพจ Face book เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Face book: เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts