รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. ประจำปี 2565

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. ประจำปี 2565
Spread the love

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. ประจำปี 2565

วันที่ (24 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. ประจำปี 2565

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการพิจารณาที่สำคัญ 2 เรื่อง ประกอบด้วย การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย ศอ.บต. มีข้าราชการในสังกัด จำนวน 164 คน ช่วยราชการ ศอ.บต. จำนวน 7 คน และลูกจ้างประจำช่วยราชการ ศอ.บต. จำนวน 1 คน ซึ่งตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสามารถคัดเลือกได้ 1 คน โดยที่ประชุมได้ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 คน จากนั้นได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. ประจำปี พ.ศ. 2565 ในกลุ่มที่ 10 เป็นกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งปฏิบัติราชการประจำ ศอ.บต. และผู้ปฏิบัติงานอื่นใน ศอ.บต. หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือการกิจงานของ ศอ.บต. จำนวน 2 คน โดยที่ประชุมได้พิจารณาผู้ที่มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. จำนวน 2 คน ได้แก่ ข้าราชการ ศอ.บต. จำนวน 1 คน และบุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานของ ศอ.บต. จำนวน 1 คน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือทางอาญา เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. มาก่อน และจะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานที่ตอบสนองและเชื่อมโยงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics