เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี 2563

Spread the love

เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะต่างๆ แก่ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

วันนี้ (1 ก.ค. 63) ที่เรือนจำจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะต่างๆ แก่ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทัศนคติ พัฒนาจิตใจและอาชีพ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยมีนายมงคล สุขการณ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและคำสั่งลงโทษของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย โดยมีแนวทางการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปตามหลักทัณฑวิทยาสมัยใหม่และตามข้อกำหนด มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามแนวทางของสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยจะเริ่มตั้งแต่การรับตัวผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถาน ผู้ต้องขังทุกรายจะได้รับการจำแนกลักษณะเพื่อศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในการวางแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล ต่อจากนั้นผู้ต้องขังจะเข้าสู่กระบวนการอบรม แก้ไขและฟื้นฟูจิตใจ จนกระทั่งเมื่อใกล้พ้นโทษ

กรมราชทัณฑ์ จึงได้กำหนดให้เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟู พัฒนาและเป็นสวัสดิการในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขัง และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยมีผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 537 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 32 คน โดยเน้นการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทัศนคติ พัฒนาจิตใจ พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันภายหลังพ้นโทษ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts