จังหวัดสงขลาร่วมกับกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยจัดพิธี มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย

Spread the love

จังหวัดสงขลา ร่วมกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยจัดพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ ให้ประชาชน เพื่อสามารถนำไปประกอบการพัฒนาในอาชีพ และเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์

วันนี้ ( 21 มิ.ย.63 ) ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน พร้อมด้วยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายชาตรี ณ ถลางนายอำเภอระโนด และคณะ เข้าร่วมในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้ดำเนินการเดินสำรวจในพื้นที่บ้านปากบาง ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 200 แปลง

 

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะเร่งรัด ให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สำหรับการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้ง ถือเป็นหลักทรัพย์สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมกับสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรมที่ดิน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดสงขลา – นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำรวจรังวัดรูปแบบโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดสงขลา ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมาย จำนวน 5,600 แปลง ใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สายสํารวจจังหวัดสงขลา จำนวน สาย สำรวจเข้าดำเนินการกระจายไปในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชน ผู้ได้รับโฉนดที่ดินมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และสามารถนำไปประกอบการพัฒนาในอาชีพของตนเอง ให้มีความเจริญและมั่นคงมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: