กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมดำเนินงานควบคุมคุณภาพทุเรียน สกัดกั้นทุเรียนอ่อน

Spread the love

16 พ.ค. 2560
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงกรณีปัญหาทุเรียนส่งออกไม่ได้มาตรฐานว่า สภาพที่ส่งผลให้พบทุเรียนอ่อนในตลาด เนื่องจากเกษตรกรเจ้าของสวนจำหน่ายทุเรียนในลักษณะเหมาสวน ไม่สามารถควบคุมการเก็บเกี่ยวทุเรียนได้ด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งปีนี้ ช่วงการติดดอกออกผลเป็นช่วงที่อากาศแปรปรวน ส่งผลให้ทุเรียนออกมาหลายรุ่น จึงสุกแก่ไม่พร้อมกัน เมื่อเก็บเกี่ยวจึงมีการเก็บรวมคละรุ่น เพื่อให้ได้เต็มเที่ยวบรรทุก ลดต้นทุนในการขนส่งและแรงงานตัด นอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพและมีความรับผิดชอบในการตัดทุเรียน รวมถึงกลยุทธทางการตลาดของพ่อค้า เพื่อให้สามารถกดราคาลงได้เมื่อทุเรียนออกมามากขึ้น

สำหรับการพบทุเรียนอ่อนในห้างอิออนของญี่ปุ่นนั้น ลักษณะของสีเมล็ดทุเรียนตามในภาพข่าว เป็นทุเรียนแก่แต่ยังไม่สุกพอกับการบริโภค จำเป็นต้องให้ความรู้กับผู้จำหน่ายทุเรียน เพื่อให้สามารถจำแนกระยะสุกแก่ของทุเรียนที่เหมาะสมกับการบริโภคได้

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในการควบคุมคุณภาพทุเรียน โดยร่วมเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญ รวมถึงการขอความร่วมมือจากเกษตรกรในการควบคุมคุณภาพทุเรียน นอกจากนี้การให้ความรู้เกษตรกรในการนับวันเก็บเกี่ยว อย่างน้อย 120 วัน หลังดอกบาน และการจัดทำข้อมูล QR-Code ให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตลอดจนการให้ความรู้กับผู้บริโภคให้สามารถเลือกซื้อทุเรียนที่เหมาะต่อการบริโภค โดยพิจารณาจากบริเวณร่องหนาม ต้องห่างและมีสีน้ำตาล เมื่อใช้ไม้เคาะเสียงต้องโปร่งไม่ทึบแน่น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts