มหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล

Spread the love

มหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล
-精美壮丽的不锈钢佛塔,耸立在科宏山上-
Maha That Chedi Triphop Tri Mongkhon


องค์เจดีย์สแตนเลส สวยงามแปลกตา ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาคอหงส์
มหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดสแตนเลส” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำด้วยสแตนเลส องค์แรกของโลก ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อเป็นศูนย์รวมใจพระพุทธศาสนา สังคม และขนมธรรมเนียมประเพณีไทย ประดิษฐานอยู่ เดินทางด้วยรถยนต์ไปตามถนนสายปุณณกัณฑ์-ทุ่งงาย หากท่านมองขึ้นไปบนเขาคอหงส์ท่านจะเห็นองค์เจดีย์ตั้งตระหง่าน และสังเกตซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางขึ้น ประมาณ 3 กม. สองข้างทางที่ขึ้นไปแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น เมื่อไปถึงจะเห็นองค์เจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงเหมือนกับเจดีย์ทั่วไป แต่แตกต่างกันตรงที่เป็นสแตนเลสทั้งองค์ ยามกระทบกับแสงอาทิตย์แวววาว สวยงามมาก ด้านล่างขององค์เจดีย์เป็นสีเหลือง ตลอดเส้นทางที่ทอดไปยังองค์เจดีย์ จะเห็นก้อนหินสีทอง มีฆ้องใหญ่ ระฆังใบใหญ่ และมีระฆังใบเล็กซึ่งระฆังแต่ละชุดจะแทนวันเกิด เดือนเกิด ปีนักษัตรเกิด เรียงเป็นแนวแขวนไปตลอดทางจนเกือบถึงองค์เจดีย์สแตนเลส หมายถึง บริสุทธิ์หมดจด คณะผู้สร้างจึงได้นำมาสร้างเป็นองค์เจดีย์ลอนสแตนเลส มีทั้งหมด 60 ชั้น ซึ่งตรงกับปีที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ และทางคณะผู้จัดสร้างมีความประสงค์จะถวายแด่พระองค์ท่าน คำว่า ไตรภพ ไตรมงคล มีความหมายเพื่อให้ผู้สักการะได้ระลึกถึง คำว่า ไตรภพ หมายถึง พระอรหันต์ในบ้าน (พ่อ,แม่) คำว่า ไตรมงคล หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เข้าไปดูในองค์มหาเจดีย์กันบ้าง จะมีหอระฆัง 4 จุด เมื่อเดินผ่านช่องเจดีย์เข้าไป ท่านจะต้องเข้าให้ตรงกับช่องวันที่เกิด ท่านจะได้สักการะพระประธานวันเกิด เดือนเกิด ปีนักษัตรเกิด เพื่อให้ท่านได้ระลึกถึงผู้ให้กำเนิด เมื่อเข้าประตูชั้นในจะได้ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ ชมภาพเจดีย์สำคัญของประเทศไทย และพระบรมฉายาลักษณ์ จริยาวัตรแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย และชั้นในสุดจะพบแกนของสแตนเลส ซึ่งจะมีพื้นที่กว้างรอบแกนเพื่อให้ผู้เข้าไปสักการะได้สงบจิตใจ และสร้างสมาธิ เมื่อขึ้นไปชั้น 2 ขององค์เจดีย์จะพบกับความสว่าง สงบ สัมผัสกับสายลมเบา ๆ มีเสียงระฆังดังประสานเสียงไพเราะยิ่งนัก เมื่อมองผ่านช่องสแตนเลสขององค์เจดีย์ จะเห็นแนวป่าไม้ของเขาคอหงส์ เห็นตึกรามบ้านช่องทั้งในส่วนของ คอหงส์ และหาดใหญ่ ในองค์เจดีย์ท่านจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในผอบใบเล็กที่แขวนกระจายไปทั่วทั้งองค์เจดีย์ เพื่อให้ท่านได้อธิษฐานจิตด้วยกิจกรรมด้านศาสนา ที่นี่จะมีการสอนวิชาไปวัด วิชาสังฆทาน ทุกวันที่ 7, 17, 27 ตั้งแต่เวลา 10.20 น. ทุกเดือน ฝึกการนั่งสมาธิ และมีกิจกรรมตามประเพณีของพุทธศาสนาทุกกิจกรรม และในส่วนของรัฐพิธีก็มีการปฏิบัติด้วยเช่นกัน ตามความหมายของชื่อ ไตรภพ ไตรมงคล
ข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุธี มนต์สัตตาภร โทร. 086-5980864

Maha That Chedi Triphop Tri Mongkhon มหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล
-Stainless Steel Temple, charming and beautiful, remarkably located on Khao Kho Hong-
Maha That Chedi Triphop Tri Mongkhon, or as the locals called “Stainless Steel Temple”, the first sacred object made of stainless steel in the world, which is located on the top of Khao Kho Hong, Hat Yai district, Songkhla province. It was built to pay tribute to His Majesty the King Maha Bhumibol Adulyadej on the occasion of the accession to the throne for 60 years, and to be the center of buddhism, society, and Thai traditions. You can travel by car along the Punnakan-Thung Ngai road. If you look up to Khao Kho Hong, you will see the chedi standing remarkably. And if you notice on the left, there are signs for about 3 km. On both sides of the road surrounded by shady trees. When you reach to chedi, the shape looks like a typical pagoda but the difference is that it made by stainless steel. When sunlight is shining to chedi, it is so beautiful. The bottom of the pagoda is yellow. Along the path leading to the pagoda, you will see golden stones with big gongs, large bells and small bells which represents to the birthday, birth month, and zodiac year arranging in a hanging way along the road almost to the pagoda.
“Stainless steel” means to “the purification”. The group of builders brought it to build 60-floors stainless steel chedi which coincides with the year of the reign of His Majesty the King. And the builder team wishes to give to him. The word “Triphop Tri Mongkhon” is meaningful for worshipers to remember. The word “Triphop” means “Buddhist saint in the house (father, mother)”, Tri Mongkhon means “Nation, Religion, and King”.
Going inside to look at the chedi! There will be 4 bell towers when passing through the chedi door. You must enter to the door as same as your birthday. You will pay the respect to the Buddha’s birthday, birth month, and zodiac year for reminding to your parents. When you’re entering the inside door, you will see murals about Buddha’s history, important pagodas pictures in Thailand, and the image of Thai King. In the center of chedi, you will find the stainless steel core, which will have a wide area around the core for people to worship, calm the mind, and meditate. When you’re going up to the 2nd floor, you will find the lightness, calmness, and touch the breeze gently. The sound of bells are very beautiful melodies. When you’re looking through the stainless steel of chedi, you will see the line of Khao Kho Hong forest, and the buildings in both of Kho Hong and Hat Yai. Inside the pagoda, you will worship to the Buddha’s relics contained in a small casket hanging throughout the chedi for praying.
Religious activities; here, there are subjects teaching how to go to temple and make a merit? Every day, on 7th, 17th, 27th from 10.20 am. Every month, practicing meditation. And, there are every activities according to Buddhist traditions. And in the state part, there is a ceremony as well according to the meaning of the name “Triphop Tri Mongkol”.
More information: Mr. Suthi Monsattaporn, Tel. 086-5980864.

1. Triphop Tri Mongkhon佛塔 (Maha That Chedi Triphop Tri Mongkhon)
-精美壮丽的不锈钢佛塔,耸立在科宏山上-
Triphop Tri Mongkhon佛塔,当地民众或称为”不锈钢神庙”,这是世界上第一个由不锈钢所建成的神圣建物,位于宋卡府合艾区科宏山的山顶。此佛塔的建立是为了向拉玛九世王普密蓬•阿杜德殿下在位六十周年致敬,同时也成为了当地佛教、社会与泰国传统文化的中心
当您沿着”蓬纳坎-通义”公路自驾车而行,假如您抬头仰望科宏山,您将可看见宝塔雄伟地耸立在山顶。另外您可注意到,道路左侧有大约三公里的路标指引,道路两旁绿树成荫。当您抵达宝塔时,您可发现宝塔的形状如同典型的佛塔,但不同之处在于,宝塔整体均由不锈钢所建成,当阳光照射在佛塔上时,将更显其美丽。在宝塔的底部是黄色的,在通往宝塔的路径上,您可看见悬挂着大锣、大铃铛与小铃铛的金色石头,分别代表着出生日、出生月以及出生的生肖年,一路悬挂直抵宝塔。
“不锈钢”意味着”净化”。建造团队们建造了六十层高的不锈钢宝塔,用以纪念吻合九世王殿下在位六十周年,建造团队希望藉此向九世王殿下致敬。“Triphop Tri Mongkhon”一词对佛教徒是极具意义的。” Triphop”指的是”家中之佛”通常喻指父母,”Tri Mongkhon”指的是”民族、宗教与国王”。
当您走进宝塔门时,将可看见四个钟塔,您必须根据您的生日走进相应的门中,以此向相应出生日、出生月与出生生肖年的佛陀致敬。并让您谨记父母让您降生在世之恩。当您进入内门时,您会看到关于佛陀历史的壁画,泰国重要的宝塔图像,以及泰国国王的图像

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: