Klong-Dan 浮动市场 (ตลาดน้ำคลองแดน)

Spread the love

Klong-Dan 浮动市场 (ตลาดน้ำคลองแดน)
 

         ต ล า ด ริ ม น ้ ำ ค ล อ ง แ ด น อยู่ในตำบลคลองแดน เชื่อมต่อกับตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบริเวณที่ลำคลองสามสาย คือ คลองระโนด คลองชะอวด และคลองปากพนังไหลมาบรรจบกัน กลายเป็นลำคลอง ที่มีชื่อว่า “คลองแดน” เส้นแบ่งเขตแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างสองจังหวัด และถูกขนานนามว่า “คลองแดนสามคลอง สองจังหวัด” ภายในตลาดมีห้องแถวไม้เก่าแก่เลียบริมคลอง มีสะพานไม้ใช้เป็นทางสัญจรเดินเที่ยวชมตลาดริมน้ำ มีร้านขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารพื้นบ้านที่หารับประทานได้ยาก และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นปักษ์ใต้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม เช่น หนังตะลุง มโนราห์และการแสดงดนตรีไทยผสมเครื่องดนตรีสากล รวมทั้งมีบริการเรือล่องชมทัศนียภาพตลาดน้ำและชุมชนริมน้ำคลองแดน ตลาดเปิดทุกวันเสาร์ เวลา 12.00-20.00 น. บริเวณโดยรอบตลาดน้ำซึ่งเป็นชุมชนคลองแดน ถือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีพุทธเชิงนิเวศ มีโฮมสเตย์อีกหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนแห่งนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่     คุณเกรียงไกร อนันตพงษ์ (ประธานชุมชน) โทร. 089-2315281       คุณอภิชาติ เหมือนทอง โทร. 086-9582776  และ คุณสายัณห์  ชลสาคร   โทร. 081-8967352

https://www.facebook.com/pg/klongdanfanpage/about/?ref=page_internal

     ก า ร เ ดิ น ท า ง  จากตัวอำเภอระโนด หรือจากตัวจังหวัดสงขลา  ใช้ทางหลวงหมายเลข 408  เส้นทางไปนครศรีธรรมราช ถึงกิโลเมตรที่ 74  มีป้ายทางเข้าตลาดอยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าไป 3 กิโลเมตร ถึงตลาดฯ ระยะทางจากตัวอำเภอ 23 กิโลเมตร

Khlong Dan Floating Market Khlong Dan Floating Market, in Khlong Dan Sub-district that connect with Ramkaew Sub-district, Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province. This area is where three canals are Ranot Canal, Cha-uat Canal and Pak Phanang Canal converge to become a small canal named “Khlong Dan”, considering to a natural boundary line between the two provinces that was called “Khlong Dan Sam Khlong, two provinces “. Within the market, there are old wooden row houses along the canal. There is a wooden bridge used as a walking path around the market. There are shops selling local products, local foods that are difficult to find, and performances of local arts and culture that are worth seeing, such as Manohra, Nang Taloong, and Thai music performances with Thai musical instruments mixed with international instruments. Also, there are boat trips to see the scenery of floating markets, and the community around Khlong Dan Floating Market. The market opens every Saturday at 12.00 – 20.00 hrs. Additionally, the area around the floating market is Khlong Dan community that considered to be a culture tourism village of Buddhism Ecological Culture. There are many homestays for tourists to relax and experience the simple lifestyle of this community. For more information, please contact to Khun Kriangkrai Anantaphong (Community President) Tel. 089-2315281, Khun Apichart Maungthong, Tel. 086-9582776, and Khun Sayan Chonsakorn. Tel. 081-8967352. Facebook: ตลาดน้ำริมคลองแดน Traveling from Ranot District or Maung District, Songkhla should take Highway No. 408 to Nakhon Si Thammarat, and up to km. 74, there is an entrance sign of market on the left hand side, then turn left into 3 kilometers to the market. The distance from the Maung District is 23 kilometers.

Klong-Dan浮动市场 (ตลาดน้ำคลองแดน) Klong-Dan浮动市场在Khlong Dan分区,连接到ramkaew子区,以笏,那空是贪玛叻省,是三条运河的区域,就是klongran,klongnao,chaloeng,和klongpak。南溪汇成一个小运河称为“Klong-Dan”。这是两个省之间的自然边界,被称为“运河丹,三运河,两个府,” 市场上有一条沿着运河的旧木排屋。 有一座木桥用作市场周围的步行道。 有商店销售产品,社区产品。 当地的食品店很难找到 当地艺术和文化的表演,如古典的泰式调、皮影戏和泰国音乐表演,以及与国际乐器混合的泰国音乐表演 包括乘船游览风景,浮动市场和Khlong Dan海滨社区,市场每个星期六打开从中午到晚上10点。此外,水市场附近的运河丹社区。被认为是一个生态佛教文化旅游村。有许多寄宿家庭,游客可以放松和体验这个社区的简单生活方式,有关更多信息,请联系 Kriangkrai Anantapong 先生,电话号码:08-9231-5281、Apichart Muenthong 先生,电话号码:08-6958-2776、与Sayan Chonsakhon 先生,电话号码:08-1896-7352 或者脸书 :ตลาดน้ำริมคลองแดน (泰文的字) 交通:从Ranot区出发 或者来自宋卡府 使用408号公路到罗坤t。 到了74公里处,左边是市场上的一个标志。 左转进入市场3公里。距离地区23公里。

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: