ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนเมษายน 2560

Spread the love

 

                      ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ในเดือนเมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของความสุขโดยรวมของประชาชนในภาคใต้  โดยเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง พบว่าเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.80 เพศชาย ร้อยละ 43.20 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.70  และมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 / ปวช. / ปวส. คิดเป็นร้อยละ 42.40

      ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนเมษายน และคาดการณ์ในอีก 3 เดือน ข้างหน้า

ประเด็นความคิดเห็น มีนาคม เมษายน คาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า
ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง
1. ความสุขในการดำเนินชีวิต 6.90 67.80 25.30 8.50 69.30 22.20 22.70 61.60 15.70
2. ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) 9.10 69.20 21.70 12.70 72.30 15.00 23.60 65.30 11.10
3. ความมั่นคงในอาชีพ 29.30 55.30 15.40 28.40 57.20 14.40 28.90 50.20 20.90
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 28.40 52.70 18.90 26.40 51.10 22.50 37.40 42.60 20.00
5.การแก้ปัญหายาเสพติด 27.90 52.40 19.70 29.50 55.30 15.20 41.30 43.60 15.10
6. เสถียรภาพทางการเมือง 37.40 55.30 7.30 35.20 57.40 7.40 43.20 49.60 7.20
7. การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27.20 51.30 21.50 23.60 49.40 27.00 42.10 41.80 16.10

 

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน 2560

รายการข้อคำถาม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
1. ความสุขในการดำเนินชีวิต 43.25 40.80 43.15
2. ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) 49.55 43.70 48.85
3. ความมั่นคงในอาชีพ 58.00 56.95 57.00
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 55.85 54.75 51.95
5.การแก้ปัญหายาเสพติด 52.50 54.10 57.15
6. เสถียรภาพทางการเมือง 61.60 65.05 63.90
7. การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 50.00 52.85 48.30
8.  ความเชื่อมั่นโดยรวม 52.96 52.60 52.90

 

                      ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง  ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านภาวการณ์ทางสังคม เดือนมีเมษายน 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวม ด้านภาวการณ์ทางสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม

                       ดัชนีความเชื่อมั่นด้านภาวการณ์ทางสังคม ในเดือนเมษายนเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม พบว่า  ความสุขในการดำเนินชีวิต  ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) และความมั่นคงในอาชีพ มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ประชาชนได้เดินทางพักผ่อน ท่องเที่ยวกับครอบครัว  และการแก้ปัญหายาเสพติดปรับตัวดีขึ้น มีการจับกุมยาเสพติดได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากมีเหตุสถานการณ์ความไม่สงบ ทั้งลอบยิงและวางระเบิดในหลายจุดของ 3 จังหวัดชายแดน

                       ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าความสุขในการดำเนินชีวิต และฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 22.70 และ 23.60 ตามลำดับ นอกจากนี้การแก้ปัญหายาเสพติด และเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 41.30 และ 43.20 และปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อความสุขในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือ รายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 31.40 รองลงมา คือ หนี้สินครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.80

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics