สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นสักขีพยานความร่วมมือทางดาราศาสตร์ไทย-จีน

Spread the love

พิธีลงนามความร่วมมื อทางดาราศาสตร์ระหว่างสถาบันวิ จัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กับหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่ งชาติจีน ฝ่ายไทยโดย รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม 
ผอ. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ซ้าย) และฝ่ายจีน ศ. เหยียน จุ้น 
ผอ. หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่ งชาติจีน (ขวา)
Inline image 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inline image 3

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) กับสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics