สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล เรื่อง “ ความคิดเห็นต่อมาตรการกฎหมายจราจรช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์”

Spread the love

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  HATYAI  POLL

เรื่อง “ ความคิดเห็นต่อมาตรการกฎหมายจราจรช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์”

 

                หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสจังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล  จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2560 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

 

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.00)  มีอายุ 21- 30 ปี  (ร้อยละ 38.50) รองลงมามีอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 25.00)  และมีอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 13.00) ตามลำดับ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนและนักศึกษา (ร้อยละ  21.50)  รองลงมา  รับจ้างทั่วไป  ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย และอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  18.25  16.25  และ 14.50  ตามลำดับ

 

สรุปผลการสำรวจ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ร้อยละ 75.00)  โดยที่ประชาชนจะเที่ยวภายในจังหวัด มากที่สุด (ร้อยละ 41.00) ส่วนความรู้สึกกังวลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ประชาชนกังวลในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด (ร้อยละ 39.00) รองลงมา เป็นความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 22.50) และพฤติกรรมของคนเมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ร้อยละ 21.50) ตามลำดับ  และเมื่อสอบถามถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์  ประชาชนร้อยละ 38.50 เห็นว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ มากที่สุด คือ ความประมาท/เลินเล่อของผู้ขับขี่รถ  รองลงมา คือ การใช้รถจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์  (ร้อยละ 32.00)  ตามลำดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาล  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.75 เห็นว่ามาตรการ “ การไม่อนุญาตให้คนนั่งท้ายรถกระบะขณะขับรถในถนนสายหลัก” ไม่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้  ประชาชนร้อยละ 50.75 เห็นว่าพระราชบัญญัติจราจรฉบับใหม่จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ (ร้อยละ 50.75)

ส่วนการกระทำผิดกฎจราจร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยทำผิดกฎจราจร (ร้อยละ 66.00)    ประชาชนร้อยละ 53.00 เห็นว่าการหักเปอร์เซ็นต์การเสียค่าปรับให้ตำรวจไม่เหมาะสม โดยให้เหตุผลว่าเป็นการกระทำที่ตำรวจจะทำงานเพื่อเปอร์เซ็นต์ที่ได้จากการเสียค่าปรับ มากที่สุด (ร้อยละ 39.59) รองลงมา เป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง (ร้อยละ33.50) และสามารถกลั่นแกล้งผู้ขับขี่รถ  (ร้อยละ 26.90) ตามลำดับ

ส่วนมาตรการที่ประชาชนเห็นว่าสามารถช่วยลดอุบัติเหตุ มากที่สุด เป็นการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 21.00) รองลงมา รถยนต์ขับได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ร้อยละ 20.25)             ยึดใบอนุญาตขับขี่/ ยึดรถ (ร้อยละ 12.25) งดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 11.50) และจับรถจักรยานยนต์ที่ขี่ย้อนศร  (ร้อยละ 10.75) ตามลำดับ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics