การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (IOAA 2017)

Spread the love

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. และประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน IOAA2017 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2502 ในสาขาคณิตศาสตร์ หลังจากนั้นได้จัดการแข่งขันในวิชาฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ตามลำดับ
ประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 30 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงให้การสนับสนุน ในปัจจุบันประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกสาขาวิชา
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ในวาระสำคัญๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเจ้านายในราชวงศ์จักรีหลายครั้ง และในปีพ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้รับเชิญให้เป็นเจ้าภาพแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 90 พรรษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์เป็นสนามการแข่งขันทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 46 ประเทศ ประเทศละไม่เกิน 5 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมประเทศละไม่เกิน 2 คน โดยมีการสอบทั้งภาคทฤษฎี ภาควิเคราะห์ข้อมูล การสอบภาคสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นการดูดาวจริงบนท้องฟ้า โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ และ/หรือ การใช้โดมท้องฟ้าจำลอง
การแข่งขันมิได้มุ่งเน้นผลคะแนนและเหรียญรางวัลแต่เพียงอย่างเดียว แต่นักเรียน และอาจารย์จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และการใช้ชีวิตร่วมกับประเทศอื่น ๆ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย
การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
สำหรับสถานที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มี 3 แห่ง คือ
• โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา เป็นสถานจัดพิธีเปิด ที่พักของนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และสถานที่สอบภาคทฤษฎี
• โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช เป็นสถานที่พักของผู้ควบคุมทีม สถานที่พิจารณาข้อสอบและจัดทำข้อสอบ
• สนามกีฬาเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นสถานที่สอบภาคสังเกตการณ์ (กลางคืน)
การที่ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีมจากนานาประเทศครั้งนี้ จะเป็นโอกาสดีที่ได้เสนอแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามของภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับโลก ซึ่งมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ อาหารพื้นเมืองที่หลากหลาย คณะกรรมการดำเนินงานคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขัน IOAA2017 จะมีความประทับใจในการต้อนรับและความสุขที่ได้มาเยือนประเทศไทย และช่วยเผยแพร่ความประทับใจนี้ไปยังบุคคลอื่นและเชิญชวนให้กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics