ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาสที่ 3/62 และแนวโน้ม

Spread the love

   วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ สถานสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   นายสันติ  รังสิยาภรณ์รัตน์  ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กล่าวว่า

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน ตามผลผลิตเกษตรที่ชะลอลงจากปาล์มน้ำมัน ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวจากกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราเป็นสำคัญ สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ยังคงหดตัว ส้าหรับภาคการท่องเที่ยวหดตัวน้อยลงจากนักท่องเที่ยวจีน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดเส้นทางบินใหม่มายังจังหวัดภูเก็ต ด้านอุปสงค์ในประเทศ


การลงทุนภาคเอกชนแผ่วลงจากไตรมาสก่อน ขณะเดียวกันการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายประจำ อย่างไรก็ตาม การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้นตามการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อกลับมาติดลบเล็กน้อยจากหมวดพลังงาน ตามทิศทางราคาน้ามันดิบในตลาดโลก สำหรับอัตราการว่างงานหลังขจัดปัจจัยฤดูกาลเพิ่มขึ้นตามผู้มีงานท้าที่ลดลงทั้ง ในและนอก ภาคเกษตรรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้


การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน ตามการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปที่ปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งออกสินค้ากุ้งได้มากขึ้นจากปัญหาโรคระบาดในประเทศอินเดียรวมถึงค้าสั่งซือจากจีนที่ขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการผลิตสินค้าปลาปรับตัวดีขึ้นเช่นกันตามค้าสั่งซื้อจากสหรัฐฯนอกจากนี้ การผลิตอาหารทะเลกระป๋องหดตัวน้อยลงตามค้าสั่งซือจากตลาดแอฟริกาใต้ที่เพิ่มขึน อย่างไรก็ตามการผลิตยางพาราแปรรูปและไม้ยางและผลิตภัณฑ์หดตัว ตามความต้องการจากจีนที่ลดลงเป็นส้าคัญ ด้านมูลค่าการส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน ตามจ้านวนนักท่องเที่ยวจีนที่หดตัวน้อยลงจากการเปิดเส้นทางบินใหม่มายังจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มขึน ผลดีจากการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานต่้าจากเหตุการณ์เรือล่มในจังหวัดภูเก็ต ส้าหรับนักท่องเที่ยวอินเดียยังคงเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียกลับมาหดตัว โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากเงินริงกิตที่อ่อนค่า

ผลผลิตเกษตรขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะปาล์มน้ามันจากผลของฐานสูงจากการเหลื่อมฤดูกาลในปีก่อน นอกจากนี ผลผลิตกุ้งขาวขยายตัวชะลอลงเช่นกัน อย่างไรก็ดี ผลผลิตยางพาราขยายตัวมากขึนจากไตรมาสก่อนตามพืนที่ให้ผลผลิตและสภาพอากาศที่เอืออ้านวย ด้านราคาสินค้าเกษตรหดตัวมากขึนจากไตรมาสก่อน ผลจากราคายางพาราที่ปรับลดลงหลังผลผลิตโลกออกสู่ตลาดมากกว่าคาดและความต้องการจากจีนลดลง นอกจากนี ราคากุ้งขาวกลับมาหดตัวจากอุปสงค์โลกที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาปาล์มน้ามันหดตัวจากผลผลิตที่เพิ่มขึ นและสต๊อกน้ามันปาล์มดิบไทยและมาเลเซียอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ตามการใช้จ่ายในสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ สะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนการใช้จ่ายภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจ้าวันปรับดีขึนเล็กน้อย โดยยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะที่การใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทนหดตัวต่อเนื่องการลงทุนภาคเอกชนแผ่วลงจากไตรมาสก่อน ตามการลงทุนของภาคการผลิตในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่หดตัว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางและผลิตภัณฑ์ น้ามันปาล์ม ตลอดจนถุงมือยาง ด้านการลงทุนในภาคก่อสร้างขยายตัวชะลอลงจากยอดขายปูนซีเมนต์และพืนที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ดี พื นที่
ก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และเพื่อการบริการในหมวดโรงแรมขยายตัวต่อเนื่อง

 

การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเพิ่มขึนจากไตรมาสก่อน ตามรายจ่ายประจ้าที่หดตัวมากขึนจากการเบิกจ่ายที่ปรับลดลงในหมวดค่าใช้สอยและงบรายจ่ายอื่นของกรมการพัฒนาชุมชน ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และกรมส่งเสริมการเกษตร ขณะที่รายจ่ายลงทุนยังคงหดตัว ตามการเบิกจ่ายที่ลดลงในหมวดครุภัณฑ์ของส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.04 ลดลงจากร้อยละ 0.62 ในไตรมาสก่อนตามการปรับลดลงของราคาพลังงานเป็นส้าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางราคาน้ามันดิบในตลาดโลกสำหรับอัตราการว่างงานหลังขจัดปัจจัยด้านฤดูกาลอยู่ที่ร้อยละ 1.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนตามจำนวนผู้มีงานทำที่ลดลงทั้งในและนอก ภาคเกษตร

 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เงินฝากทั้งระบบขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการขยายตัวของเงินฝากจากส่วนราชการที่เพิ่มขึ้นเป็นส้าคัญ ด้านสินเชื่อคงค้างทั้งระบบขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนตามการชะลอลงของทั้งสินเชื่อธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ผลจากเงินให้สินเชื่อภาคธุรกิจที่ปรับลดลง ขณะที่สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคยังคงขยายตัว

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts