งานสัมมนา Digital3 Seminar ภาคใต้ ครั้งที่ 2

Spread the love

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีเปิดงานสัมมนา Digital3 Seminar ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่
โดยท่านภุชพงค์ โนดไธสง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ครูดิจิทัลแกนนำดีเด่นภาคใต้ จำนวน 4 ท่าน
ในการสัมมนาครั้งนี้มีการแนะนำโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น โดย ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา และมีบรรยาย Digital Literacy Roadmap แนวทางสำหรับการผนวกหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัลกับกระบวนการศึกษาของประเทศไทยแบบบูรณาการ โดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
จากนั้นรอบบ่ายมีการเสวนาการขับเคลื่อยนประชาชนไทยสู่พลเมืองดิจิทัล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล มี นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ นักวิชาการคอมฯ ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ เลขาธิการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ผส.ดร.อำนาจ ทองขาว ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายนนรินทร์ อินทร์ยอด เจ้าของเว๊บไซต์ HelloSongkla และดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
จากนั้นยังมีการเสวนาการมีส่วนร่วมของ Alpha Generation ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเข้าสู่ Digital Citizenship เพื่อขับเคลื่อยนสู่ดิจิทัล Thailand 4.0 โดย นายสุรินทร์ นุ่นแก้ว หรือครูใหญ่ไทยคอม นายจติรงค์ ชุมนุม นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ๋ นายนพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ผลิตรายการชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ผู้ดำเนินการเสวนา เป็นอันจบท้ายการเสวนาครั้งนี้

งานสัมมนา Digital3 Seminar ภาคใต้ ครั้งที่ 2

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics