พฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์

Spread the love

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  HATYAI  POLL

เรื่อง “ พฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์”

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

 

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

                การสำรวจครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.13) เพศชาย (ร้อยละ 48.87)         ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 72.94) กลุ่มคนทำงานแล้ว (ร้อยละ 27.06) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 58.76)  ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 28.35) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 53.13) รองลงมา มีแฟน/คู่รัก (ร้อยละ 37.09) ตามลำดับ

 

สรุปผลการสำรวจ

                ผศ.ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า เมื่อสอบถามถึงวันวาเลนไทน์ ประชาชนนึกถึงคนรัก/แฟน มากที่สุด (ร้อยละ 25.81)  รองลงมา นึกถึงกิ๊ก (ร้อยละ 25.56) และนึกถึงพ่อแม่ (ร้อยละ 23.06) โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่       ใช้ช่องทางการอวยพร/บอกรักแก่คนรักในวันวาเลนไทน์ด้วย Facebook, Line และ Twitter (ร้อยละ 47.07) รองลงมา บอกรักด้วยตนเองโดยไม่ผ่านสื่อ (ร้อยละ 19.59) และพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 12.21) ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อถามถึงประเด็นสิ่งที่ต้องการให้คนรักมากที่สุด พบว่าประชาชนต้องการมอบ     ดอกกุหลาบ มากที่สุด (ร้อยละ 24.37) รองลงมา เป็นการพาไปรับประทานอาหารและไปท่องเที่ยว (ร้อยละ 22.11) และมอบช็อคโกแลต (ร้อยละ 21.61) ตามลำดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในวันวาเลนไทน์ ประมาณ 301-500 บาท  (ร้อยละ 30.65) รองลงมา   มีค่าใช้จ่าย  501-700 บาท และ 101-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.14 และ 17.84 ตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ (ร้อยละ 56.78) มากกว่าวันมาฆบูชา (ร้อยละ 43.22)

เมื่อสอบถามถึงดาราที่เป็นคู่รักต้นแบบ  ประชาชนส่วนใหญ่ให้ “ป๊อบ-เป้ย เป็นคู่รักต้นแบบ      มากที่สุด (ร้อยละ 23.75) รองลงมา คือ น๊อต-ชมพู่ อารยา (ร้อยละ 20.00 ) และปอ ทฤษฏี – โบว์ แวนด้า  (ร้อยละ 17.75)  ตามลำดับ  ดาราฝ่ายชาย  ที่ประชาชนต้องการออกเดท/ไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 16.54)  คือ  “หมาก ปริญ”  รองลงมา  เป็น เจมส์ จิรายุ (ร้อยละ 13.44) และ เคน ภูภูมิ (ร้อยละ 12.66) ตามลำดับ    ส่วนดาราฝ่ายหญิง  เป็นบุคคลที่ประชาชนต้องการออกเดท/ไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 19.07)  คือ “ แพนเค้ก เขมนิจ” รองลงมา เป็น มาร์กี้ ราศรี (ร้อยละ 14.43) และพรีม       รณิตา (ร้อยละ 13.92) ตามลำดับ  ในส่วนนักกีฬาฝ่ายชาย ประชาชนต้องการออกเดท/ไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ มากที่สุด (ร้อยละ 29.12)  คือ “ เจ  ชนาธิป สรงกระสินธ์”  รองลงมา เป็น  ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง (ร้อยละ 24.74 ) และชาริล ชัปปุยส์ (ร้อยละ 15.98) ตามลำดับ และนักกีฬาฝ่ายหญิง  คือ  รัชนก อินทนนท์ (ร้อยละ 29.38) รองลงมา คือ วิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์  (ร้อยละ 23.20)  และ อรอุมา สิทธิรักษ์ (ร้อยละ 14.69) ตามลำดับ

                ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความกังวลใจในวันวาเลนไทน์ พบว่า ประชาชนกังวลใจเกี่ยวกับอบายมุข/ยาเสพติด มากที่สุด (ร้อยละ 38.05) รองลงมา คือ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (ร้อยละ 21.08) และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 16.45)

               

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics