รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

Spread the love

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการค้าการลงทุน สามารถสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

วันนี้ (25 ก.ย. 62)  ที่โรงแรม แกรนด์ โอลิเวอร์  (ด่านนอก) ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานด้านวิชาการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมเพื่อให้การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลามีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดการค้าการลงทุน สามารถสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอาเซียนบรรลุเป้าหมาย ” มั่นคง มั่งคั่งและยังยืน” ตามนโยบายของรัฐบาล

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสะเดา พื้นที่ทั้งหมด 345,187 ไร่ โดยจังหวัดได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ยึดหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนประกอบด้วย พื้นที่ พลเมือง ชุมชน เน้นหลักการอยู่ร่วมกันยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งควบคู่กับการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบนพื้นฐานการร่วมคิดร่วมทำและร่วมขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ปี 2562 เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับอาเซียน พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการค้า การลงทุน พื้นที่บริเวณชายแดน

สำหรับศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ประกอบด้วย 1. มีด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับหนึ่งและอันดับสองของไทยตามลำดับ ทั้งสองพื้นที่อยู่ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย และมีการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย – มาเลเซีย ผ่านทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มีฐานการผลิตในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 2. เป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 3. โอกาสพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮีตัม (มาเลเซีย) เพื่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ และ4. การขยายโอกาสความร่วมมือทางการค้าการลงทุนต่อเนื่องในแนวทางด่วน เหนือ – ใต้ (North – South Expressway) ในมาเลเซียเข้าสู่พื้นที่ตอนในของมาเลเซีย    

ดังนั้นเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาเป็นโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการค้า การลงทุนในพื้นที่ชายแดน โดยการจัดประชุมวันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ด้านนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามโครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ปี 2562 วงเงินงบประมาณ  1,924,000 บาท  โดยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เป็นการกำหนดเป้าหมายทิศทางการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ในการนำนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ไปสู่การปฏิบัติ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts