TTM จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่3/2562

Spread the love

วันพุธที่ 25 กันยายน  2562  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส   ห้องทานตะวัน  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นายศักระ  กปิญลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี  ครั้งที่3/2562    ซื่งมีการรับรองรายการประชุม ครั้งที่2/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 พร้อมแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2562   ว่า การดำเนินงานของชุมชนหมู่บ้านอำเภอจะนะ ปี 2562ทั้ง 7 ตำบล รวม 95 โครงการได้สำเร็จเรียบร้อย 100 %  และโครงการกองทุนประมงอำเภอจะนะ ปี2562 จำนวน 4 ตำบล 7 โครงการ สำเร็จ 100 % 

นอกจากนี้การลงพื้นที่ติดตามโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามโครงการอำเภอหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562  สำหรับพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เช่น ต.คอหงส์ ต.บ้านพรุ และต.พะตง  มี37 โครงการแล้วเสร็จ 97 % 

สำหรับผลการติดตามการอำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (SGS)  ได้พิจารณาตรวจรับรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานกลางครังที่ 3/2562   ของโครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 3/2562  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน  2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา  ผลการตรวจสอบโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน168 มาตรการ ซึ่งบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM) ได้ปฏิบัติตามมาตรการทั้ง 168 มาตรการ     ส่วนโครงการท่อส่งก๊าซ ไทย-มาเลเซีย มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน 78 รายการ  บริษัท ttm ได้ปฏิบัติตามมาตรการครบทุกรายการ

นอกจากนี้คณะกรรมการได้เสนอแนะ TTM  ควรมีข้อมูลความพร้อมของวัสดุ ในการระงับเหตุฉุกเฉินว่า มีเพียงพอหรือไม่ มึศูนย์กลางในการจัดเก็บที่ไหนบ้าง ระยะเวลาในการเตรียมการเมื่อเกิดเหตุ การอบรม/การซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานภายนอก  เพื่อนำข้อมูลที่หน่วยงานกลางศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts