คลังจังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. – 15 พ.ย. 62

Spread the love

คลังจังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. – 15 พ.ย. 62 รับวงเงินใช้จ่ายรายละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” เพื่อนำไปจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศหรือที่เรียกว่ามาตรการ “ชิมช้อบใช้” ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจจำนวน 10 ล้านคน สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รับเงินผ่านแอพพลิเคชั่น “กระเป๋าตัง” เพื่อใช้จ่ายในการท่องเที่ยวกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชนและมีโทรศัพท์แบบ Smart Phone ที่ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน คือ เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน (หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (ถึง 24.00 น.) กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ พร้อมเลือกจังหวัดที่ประสงค์จะเดินทางไปใช้สิทธิ แต่ต้องไม่ใช่จังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วระบบจะยืนยันให้ทราบทันทีว่าการลงทะเบียนสำเร็จและจะแจ้งทาง e-mail ให้ทราบอีกครั้ง 

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะยืนยันให้ทราบทันทีว่าลงทะเบียนสำเร็จและจะแจ้งทาง E-mail ให้ทราบอีกครั้ง กรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนในวันดังกล่าวเกิน ล้านคนแล้ว ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าเต็มจำนวนและสามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งในรอบถัดไป จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปตรวจสอบความถูกต้องกับกรมการปกครองและภายใน วัน ธนาคารกรุงไทยจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หากถูกต้องจะแจ้งให้ทราบว่า ได้รับสิทธิ พร้อมแจ้งรายละเอียด จังหวัดและระยะเวลาที่สามารถไปใช้สิทธิได้ หากไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ทราบกรณีที่ผิดพลาดซึ่งสามารถดำเนินการลงทะเบียนใหม่ในรอบถัดไปได้ 

โดยการใช้จ่ายตามมาตรการ ชิมช้อปใช้” ในวงเงิน 1,000 บาท จะเป็นการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง” เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นติดตั้งบนโทรศัพท์แบบ Smart Phone แล้ว ให้ทำการแสกนบัตรประจำตัวประขาชน กรอกข้อมูลบัตรประชาชน ถ่ายรูป Selfie ใบหน้าตนเอง ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน ด้วย OTP แสดงผลการยืนยันตัวตนและแจ้งวงเงิน 1,000 บาท ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ ชิมช้อปใช้” สามารถนำวงเงิน 1,000 บาท ในเป๋าตัง ช่อง 1 ไปใช้ได้ทันทีกับผู้ประกอบการ ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการที่มีแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน” โดยมีระยะเวลาในการใช้ 14 วัน หากใช้ไม่หมดเงินจะถูกตัดสิทธิ อีกทั้งสามารถเติมเงินของตนเองในเป๋าตัง ช่อง 2 ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินคืนให้ร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (หรือวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท) ซึ่งจะจ่ายคืนให้หลังสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤศจิกายน 2562 หมายเลขโทรศัพท์ 074-311361และ074-324721

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts