เปิดศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยพันธมิตรหาดใหญ่

Spread the love

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562   เวลา 18.00 น. พิธีเปิดสถานฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย พันธมิตร โดยได้รับเกียรติจากท่าน พ.ต.อ.กิตติชัย   สังขถาวร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพร้อมทั้งมอบใบอนุญาต โดยมีนายณภัทร์   เพ็ชรรัตนธนา ผู้อำนวยการสถานฝึกอบรมพันธมิตร เป็นผู้รับมอบ โดยมีพันเอกไสว ไกรนุกุล รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงาน ณ สถานฝึกอบรม รักษาความปลอดภัยพันธมิตร ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อทำการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้ัานการรักษาความปลอดภัย สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย และดำเนินการฝึกทบทวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้วเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกิจการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 

ในการฝึก จำดำเนินการฝึกตามหลักสูตรที่กำหนดตามระเบียบหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง ประกอบด้วย 10 วิชาหลัก แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง ภาคปฎิบัติ 24 ชั่วโมง ซึ่งจะดำเนินการฝึกรุ่นละไม่เกิน 60 คน ค่าใช้จ่ายในการฝึกเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง

 

 สำหรับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 มีบทบาทต่อบริษัทรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เพราะทุกบริษัทจะต้องมีการจดทะเบียนให้ถูกต้อง จึงจะประกอบธุรกิจได้ มิฉะนันจะมีความผิด พนักงานรักษาความปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาตจากนายทะเบียน จึงจะประกอบอาชีพได้ มิฉะนั้นจะมีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับคณะกรรมการบริหารการฝึกอบรมพันธมิตร มีด้วยกัน 5 คนคือ

1.คุณณภัทร  เพชรรัตนธนา  ผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย SP และผู้อำนวยการสถานฝึกฯ

2.พันเอกไสว  ไกรนุกูล  ผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย FPS และรองผู้อำนวยการสถานฝึกฯ

3.คุณจรูญ  ศรีโร  ผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย ศรีโกมลการ์ด และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานฝึกฯ ฝ่ายอาคารสถานที่

4.คุณณัฐพงศ์  หนูวงศ์  ผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย SSP และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานฝึกฯ ฝ่ายจัดการฝึก

5.คุณพินยา  อินทรวงศ์  ผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัยจริงใจและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานฝึกฯ ฝ่ายการเงิน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts