คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา นำ นศ. พัฒนาวัด สืบสานพระพุทธศาสนา

Spread the love

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา นำ นศ. พัฒนาวัด สืบสานพระพุทธศาสนา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา นำนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กว่า 100 ชีวิต พัฒนาวัด สืบสานพระพุทธศาสนา ณ สำนักสงฆ์แหลมขวัญ หวังสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาด ร่วมทำนุบำรุงศาสนสถาน ศูนย์รวมใจคนในชุมชน

ผศ.ดร.วีระชัย  แสงฉาย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาวัด สืบสานพระพุทธศาสนา ณ สำนักสงฆ์แหลมขวัญ อำเภอเมืองสงขลา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และ 10-11 กรกฎาคม 2562 ว่า วัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนา สร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นพระพุทธศาสนิกชนที่ดี และส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 116 คน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งทางคณะฯ มุ่งหวังให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณชน โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสะอาดและสมบัติของส่วนรวม

ผศ.ดร.วีระชัย กล่าวว่า สังคมและวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนทั่วไปต่างหลงใหลในวัตถุนิยมจนขาดความไตร่ตรอง ละเลยต่อศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของไทย โดยเฉพาะการละเลยในการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่ให้ประกอบแต่กรรมดี ละเว้นความชั่ว และหมั่นฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อสังคมไทยอยู่อย่างสงบสุข ซึ่งวัดถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนที่จะได้พบปะทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ถือเป็นจุดเด่นของคนไทย แสดงถึงวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิต

ด้าน ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ปัญหาที่พบมากในปัจจุบันคือคนที่มาวัดไม่ดูแลรักษาความสะอาด ส่งผลให้เกิดความสกปรก ผู้คนยังขาดจิตสำนึกไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด จึงทำให้ตกเป็นภาระของบุคลากรและพระสงฆ์ต้องทำความสะอาดหนักขึ้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงปัญหาและต้องการร่วมแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานให้คงอยู่กับลูกหลานชาวพุทธสืบต่อไป จึงจัดทำโครงการพัฒนาวัด สืบสานพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้ขึ้น โดยร่วมกันซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด และทำความสะอาดห้องน้ำ พื้นห้องโถง ตลอดจนทาสีสำนักสงฆ์แหลมขวัญ ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts