ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา MOU “Songkhla Say No to Foam”

Spread the love

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายจังหวัดในวาระที่ 1 “สงขลาสวยสะอาด”เดินหน้ารณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร

นางมุจรินทร์  ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร “Songkhla Say No to Foam” และสนับสนุนการใช้วัสดุหรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและลดปริมาณขยะมูลฝอย พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อคุ้มครองสุขภาพและเป็นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลา

ปัจจุบันสภาพสังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ประชาชนมีการประกอบอาหารในครัวเรือนน้อยลง จำเป็นต้องพึ่งพาร้านอาหาร หรือแผงลอยจำหน่ายอาหาร เนื่องจากมีคววามสะดวก มีราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย ถึงแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยให้ใต้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างเข้มงวด พิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหาร ผ่านภาชนะที่บรรจุประเภทโฟม (Polystyrene) และพลาสติก ทั้งนี้โฟมและพลาสติกเป็นภาชนะที่ผลิตมาจากปิโตรเลี่ยมเบส หากสัมผัสกับอาหารประเภทที่เป็นตัวทำละลายกลุ่มน้ำมันและกลุ่มที่เป็นกรดจะทำให้สารเคมีที่เป็นอันตรายละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ได้แก่ สไตรีนมอนอเมอร์(Styrene Monomer), ไดออกซิน (Dioxin), ไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ (Vinyl Chloride Monomer) ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และใช้ เวลาในการย่อยสลายนานกว่า 100 ปี ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษ สิ้นเปลืองงบประมาณและพื้นที่ฝังกลบ อีกทั้งจังหวัดสงขลาได้กำหนดเรื่อง วาระสงขลา 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข วาระที่ 1 สงขลาสวยสะอาด ประเด็นที่ 3 สงขลาร่วมใจใช้ถุงผ้า ปลอดกล่องโฟม ลดขยะ รวมถึงให้ทุกภาคส่วนต้องถือปฏิบัติและให้ความร่วมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอย

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: