เทศบาลเมืองคอหงส์จัดประชุมแผนการพัฒนาประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์ประจำปี2562

Spread the love

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรัศมี ชั้น 2 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    นายฉลอง  พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคอหงส์ (ประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์) ประจำปี พ.ศ.2562  ซึ่งมีนายฐิติกรณ์  รอดคล้าย รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์กล่าวรายงาน  พร้อมตัวยตัวแทนจากภาคส่วนและกลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าร่วมกันอย่างมากมาย

การประชุมประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กอปรกับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ได้ซักซ้อมให้เทศบาลมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งมีระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยกำหนดขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหา/ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผน โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนา

ในการบริหารจัดการท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำจากพี่น้องประชาชน องค์กรและกลุ่มต่างๆในท้องถิ่นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการบริหารกิจการเทศบาล ในการแสดงความคิดเห็น นำเสนอปัญหา แนะแนวทางออกที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน เป็นนครแห่งปัญญา สีเขียว น่าอยู่  และยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: