ม.อ. จับมือเอกชนจีนพัฒนาสินค้าผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดจีน ​นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในภาคใต้

Spread the love

ม.อ. จับมือเอกชนจีนพัฒนาสินค้าผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดจีน ​นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในภาคใต้

เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม  2562 ณ โรงแรมอริสตัน กรุงเทพฯ   มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (Management Innovation Development Center: MIDC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผศ.ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และบริษัทนำเข้าส่งออกจากมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน Shenzhen Qianhai Miaosheng Import & Export Co., Ltd และบริษัท โลจิสติกส์ Henry Asia Co., Ltd เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในภาคใต้ ให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพในการส่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดจีน โดยจะมีการรวบรวบสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ในภาคใต้ผ่านทางศูนย์ MIDC คณะวิทยาการจัดการ เพื่อส่งออกไปยังตลาดในประเทศจีนต่อไป ​

ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน ผู้จัดการศูนย์ MIDC คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะที่มีบทบาทเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่และมีปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากทั่วโลกเป็นจำนวนมาก สินค้าอุปโภคบริโภคหลักๆ จากประเทศไทยที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะทุเรียน และสินค้าแปรรูปจากทุเรียน นอกจากนี้ยังมีสินค้าในกลุ่มเครื่องแกงและเครื่องต้มยำสำเร็จรูป ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีการผลิตมากในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งคาดการณ์ว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ในภาคใต้กว่า 100 รายการ และมีมูลค่าการสั่งซื้อรวมไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทต่อปี

ซึ่งนอกจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการ SMEs ในภาคใต้ของประเทศไทยแล้ว ยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนในประเทศจีน ผ่านการส่งคณาจารย์ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และร่วมมือกันทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการไทยเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนต่อไปในอนาคต

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts