จังหวัดสงขลา เชิญประชาชนร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562

Spread the love

จังหวัดสงขลา ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

             นายวีรนันทน์   เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  2562  ซึ่งได้กำหนดจัดกิจรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยขอเชิญชวนสมาชิกจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่  4 – 6  พฤษภาคม 2562  ดังนี้

            วันเสาร์ที่ 4  พฤษภาคม 2562   เวลา 07.00  น.  พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์    จำนวน 69  รูป  ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   และ เวลา 09.0๐- 17.30 น.  รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีสรงน้ำมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสดับปกรณ์  จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ขอความร่วมมือประชาชน ข้าราชการแต่งกาย ชุดสุภาพ  เสื้อสีเหลือง  และจิตอาสาแต่งเครื่องแบบจิตอาสา

            วันอาทิตย์ที่  พฤษภาคม 2562  พิธีจะเริ่มในเวลา 08.40 – 22.00 น.  ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานในพิธีเปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   รับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย   พระนามาภิไธย     และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์   และ เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค    ซึ่งติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือประชาชน ข้าราชการแต่งกาย ชุดสุภาพ  เสื้อสีเหลือง และจิตอาสาแต่งเครื่องแบบจิตอาสา

และในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562  ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา   เวลา 16.00  น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีเปิดกรวยสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย การแต่งกายข้าราชการ เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก ประชาชน ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง จิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสา           

       ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมผูกผ้าสีเหลืองขาว หน้าอาคารสำนักงาน ที่ทำการ บริษัทห้างร้านและบ้านเรือนตั้งแต่บัดนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts