ศอ.บต. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รุ่นที่ 4 แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จชต.

Spread the love

   ศอ.บต. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รุ่นที่ 4 เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จชต.

 วันนี้ 9 เมษายน 2562 ที่โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 โดยมี นายมนตรี อุดมพงษ์ผู้ประกาศข่าวภาคสนาม/ผู้สื่อข่าวรายการข่าว 3 มิติสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์วิกฤติ”และมีนักประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม บัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูลตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 80 คนเข้าร่วม

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข กับผู้มีความเห็นต่างจากรัฐสร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรมดังนั้นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ดี และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจึงเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อให้ประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ปัญหา

 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.  จึงได้จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 2 พื้นที่จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 3 ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมาผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์เชิงรุก นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นสื่อกลางที่จะนำข้อมูลข่าวสารในเชิงบวก และเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของภาครัฐ รวมไปถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts