สรุปผลสำรวจหาดใหญ่โพล เรื่อง “ เยาวชนคิดอย่างไรกับการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

Spread the love

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  HATYAI  POLL

เรื่อง “ เยาวชนคิดอย่างไรกับการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

 

                หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของเยาวชน  คิดอย่างไรการแก้ปัญหาความไม่สงบใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นเยาวชนใน 14  จังหวัดภาคใต้ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 100 คน และด้วยวิธีแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 300 คน ระหว่างวันที่  13-22 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

                กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.75)  อายุอยู่ในช่วง 18-20 ปี (ร้อยละ 46.00)  รองลงมา  ช่วงอายุ  21-23 ปี (ร้อยละ 24.75) และช่วงอายุ  24-25 ปี (ร้อยละ 15.25) ตามลำดับ  กลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ร้อยละ 48.50) รองลงมา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และนักศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.50   และ 3.00  ตามลำดับ

 

สรุปผลการสำรวจ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผล    การสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า เยาวชนร้อยละ 43.00 เห็นว่าปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจากปัญหาผู้ก่อการร้าย รองลงมาเป็น ปัญหาแบ่งแยกดินแดนและปัญหาการเมือง (ร้อยละ 27.00 และ 25.75 ตามลำดับ) จากเหตุการณ์ความรุนแรงจากการยิงพระในจังหวัดนราธิวาส เยาวชนร้อยละ 41.25 ต้องการให้รัฐบาลจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย รองลงมา ให้ลงโทษด้วยการประหารชีวิต มีมาตรการตรวจตราอย่างเข้มงวดและเปิดโต๊ะเจรจาสันติภาพกับผู้ก่อการร้าย (ร้อยละ 24.50 20.75 และ12.50 ตามลำดับ) ส่วนการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตของเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้อยละ 58.44 ยังคงใช้ชีวิตปกติหลังเหตุการณ์การยิงพระในจังหวัดนราธิวาส แต่มีเพียงร้อยละ 41.56  ใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงหลังเหตุการณ์การยิงพระในจังหวัดนราธิวาส

นอกจากนี้เยาวชนร้อยละ 66.00  เห็นว่าเมื่อมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสถานการณ์ปัญหา       ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเหมือนเดิม  รองลงมา มีปัญหาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 25.75) และมีปัญหาลดลง (ร้อยละ 8.25) ตามลำดับ  เยาวชนร้อยละ 87.00  ประเมินการแก้ปัญหาความไม่สงบใน             3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ทุกช่วงอายุเห็นว่าการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ไม่ประสบความสำเร็จ โดยที่ช่วงอายุ 15-17 ปี  มีร้อยละจำนวนผู้เห็นว่าไม่ประสบความสำเร็จ มากที่สุด(ร้อยละ 92.86) ส่วนความคิดเห็นที่เยาวชนในการให้รัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาเร่งด่วน ได้แก่  ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากที่สุด   (ร้อยละ 27.00)  รองลงมา คือ  ปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ (ร้อยละ 19.00)  การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น (ร้อยละ 15.00 ) และปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน (ร้อยละ 11.00)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts