มรภ.สงขลา ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ฯผนึกมหา’ลัยกลุ่มภาคี ร่วมบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน

Spread the love

 

                มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดระชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 จับมือมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคีฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย ร่วมบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4  (NSCIC2019)  “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า  การวิจัยถือเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่าสูงยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคม เป็นงานสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการวิจัยที่มีคุณภาพจะทำให้เกิดความรู้หรือแนวทางใหม่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จ ทำให้การพัฒนาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด เพื่อไปสู่เป้าหมายที่สังคมมีความปรารถนาร่วมกัน ในประเทศที่พัฒนาแล้วยามที่เกิดวิกฤตการณ์หรือมีปัญหาน้อยใหญ่ขึ้นมา ขณะที่ทางแก้ไขปัญหายังไม่กระจ่างชัดเจน ผู้คนในสังคมจะมองหาความรู้ทั้งเก่าและใหม่ที่มีฐานมาจากกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ความเป็นจริง และใช้ส่องหาแนวทางแก้ไขและหนทางออกจากปัญหาเหล่านั้น กล่าวได้ว่า สังคมที่พัฒนาแล้วต่างเชื่อถือและรู้จักใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพมาเป็นแสงสว่างส่องนำให้เกิดปัญญา สังคมไทยเราก็ควรมีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

                ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ให้เป็นผู้จัดประชุมวิชาการฯ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการรับหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีต้อนรับกลุ่มนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคีฯ และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ นำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย ร่วมกันเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเวทีวิชาการในระดับชาติครั้งนี้ ให้การวิจัยทั้งหมดเป็นคำตอบของโจทย์วิจัยหลักของชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมและท้องถิ่นอย่างแท้จริง

         ด้าน ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวว่า เครือข่าย 7 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย มรภ.สงขลา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร) มรภ.นครศรีธรรมราช (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มรภ.ภูเก็ต (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการร่วมกันตามโครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยในสาขาดังกล่าว และต้องการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนงานวิจัยอันทรงคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยอย่างกว้างขวางระหว่างนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย

                ผศ.ดร.อนุมัติ กล่าวอีกว่า เครือข่ายภาคใต้จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 โดย มรภ.สงขลา เป็นเจ้าภาพ  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี Keynote Speaker ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ รศ.ดร.พยุง มีสัจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts