ในหลวงโปรดเกล้าฯ พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขังหญิงพร้อมพระราชทานอภัยโทษ ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รองผู้ว่…

Read More