สงขลาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่อำเภอจะนะ

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน  2563   ณ โรงแรมบุรีศร…

Read More