ประท้วง จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่ง…

Read More