ประชุมปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่ 3 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยทะเลสาบสงขลา

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิม…

Read More