จังหวัดสงขลา รายงานผลปฎิบัติงานในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2563  วันที่ 6 พบการเกิดอุบัติเหตุสะสม 95 ครั้ง บาดเจ็บ 100 ราย

ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสง…

Read More