ม.หาดใหญ่ จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา

Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลาตั้งแต่ 11.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 1 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง และคณะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดโครงการ  เรื่อง “การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ ได้มีการนำเสนอผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา และนำเสนอรูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา รวมถึงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนมีการนำเสนอสินค้าและบริการของชุมชน 10 ชุมชน 

โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้

1.คูรมัณฑนา  ภูธรารักษ์  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ๋

2.คุณโสภณ  จะยะสกูล  รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

3.คุณประสิทธิ์  สุวรรณประสม  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา

4.คุณพงศ์สวัส  ยอดสุรางค์  ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลาและภาคใต้

5.คุณรัตนา  นวลทอง  เภสัชกรขำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา

6.คุณฉันทนา  ลักษณะ  นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา 

7.คุณฮาบิลลาห์  จะปะกียา  หัวหน้างานนโยบายและแผน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ

สำหรับผลการวิจัย  พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลานั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง ได้นำเสนอแนวทางให้แก่ผู้เข้าอบรม 

ส่วนรูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง เป็นผู้เสนอแนะ

การบรรยายเรื่อง การขึ้นทะเบียนน่ารู้กับ อย. โดยคุณรัตนา  นวลทอง  เภสัชกรชำนาญการ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา

การบรรยายเรื่อง การประเมินและขอ การรับรองฮาลาล โดย คุณฮาบิลลาห์  จะปะกียา  หัวหน้านโยบายและแผน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คุณฉันทนา  ลักษณะ บรรยายการขอสินค้า มอก. 

 จากนั้นคณะผู้เข้าร่วมได้เริ่มดูงานของแต่ละชุมชน ซึ่งไฮไลท์สำคัญคือการให้แต่ละชุมชนนำเสนอสินค้าและบริการของตน โดยมี คุณมัณฑนา ภูธรารักษ์  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่  คุณโสภณ จะยะสกูล  รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  คุณประสิทธิ์ สุวรรณประสม  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำแก่ชุมชนในการพัฒนาสินค้าและบริการ

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts